omaolo.fi Vaccinationer
14.01.2022

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner under tids­bok­nings­fria vac­ci­na­tions­da­gar samt ytter­li­ga­re vac­ci­na­tions­ti­der i tids­bok­nings­sy­ste­met för 5–11-åriga barn

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner för alla 5–11-åriga barn ord­nas med tids­bok­ning vid Soi­tes vac­ci­na­tions­cen­tra­ler samt under tids­bok­nings­fria walk-in-dagar.

Tids­bok­nings­fria walk-in-dagar för vac­ci­na­tion av 5–11-åringar ord­nas vid Soi­tes barnsjukhus:

  • tisdag 18.1 kl. 16-19
  • lördag 22.1 kl. 10-15

Ytter­li­ga­re walk-in-dagar ord­nas enligt behov och vi infor­me­rar om des­sa på Soi­tes coro­nawebb­si­da: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna

Tider coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner för 5–11-åringar vid Soi­tes vac­ci­na­tions­cen­tra­ler öpp­nas kon­ti­nu­er­ligt. I Kar­le­by har vac­ci­na­tio­ner redan inletts och i älv­da­lar­na ord­nas vac­ci­na­tio­ner för barn enligt följande:

  • Kannus (plats: hälsostationen) 29.1 och 5.2
  • Lestijärvi (plats: hälsostationen) 5.2
  • Vetil (plats: Passeli) kvällsvaccinationer på onsdagskvällar från och med 26.1
  • I Perho (plats: hälsostationen) kvällsvaccinationer på torsdagskvällar från och med 27.1

Du ska boka tid till vac­ci­na­tions­cen­tra­len på för­hand onli­ne via Soi­tes egenvårdstjänst:

Du log­gar in i Oma­ho­i­to-tjäns­ten med dina bank­ko­der (eller annan stark iden­ti­fi­e­ring) och kan där­ef­ter själv reser­ve­ra en tid för dig eller en per­son under 12 år.

Alla tider kan bokas via den elektro­nis­ka egen­vårds­tjäns­ten, men tider­na blir syn­li­ga i tids­bok­ning­en först 15 dagar före dagen du vill boka tid till. Dagar då det finns ledi­ga tider till­gäng­li­ga är mar­ke­ra­de med grönt i webbkalendern.

En min­derå­rig kan själv beslu­ta om sin coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion om en yrkes­per­son inom häl­so­vår­den som genom­för vac­ci­na­tio­ner bedö­mer att bar­net uti­från sin ålder och utveck­lingsni­vå är för­mö­get att beslu­ta om saken. Det finns ing­en i lag fast­ställd ålders­gräns för ett barns själv­stän­di­ga beslut, och där­för bedöms saken indi­vi­du­ellt. För de fles­ta 5–11-åringar behövs vård­nads­ha­var­nas sam­tyc­ke för vac­ci­na­tion. Sam­tyc­ke ges med den­na sam­tyc­kes­blan­kett.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­net som ges till 5–11-åringar är BioN­Tech-Pfi­zers Comir­na­ty. För barn används en pro­dukt som inne­hål­ler en mind­re dos vac­cin och är sär­skilt avsedd för den­na åldersgrupp.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier