omaolo.fi Vaccinationer
22.12.2020

De nuva­ran­de bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na bibe­hålls i Soi­tes områ­de — en coro­na­vi­rus­sä­ker jul tryggas

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grupp hade möte tis­dag 22.12.2020 för att ana­ly­se­ra situ­a­tions­bil­den i frå­ga om coro­na­vi­ru­set i Soi­tes områ­de. Soi­tes områ­de är kvar i acce­le­ra­tions­fa­sen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och de gäl­lan­de begräns­ning­ar­na och rekom­men­da­tio­ner­na bibe­hålls, så att en coro­na­vi­rus­sä­ker jul tryggas. 

Coro­na­vi­rus­lä­get är lugnt i Soi­tes områ­de. Det kon­sta­te­ra­des endast en coro­na­vi­rus­smit­ta under den före­gå­en­de vec­kan. Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grupp vill tac­ka invå­nar­na i Soi­tes områ­de för att de följt instruk­tio­ner­na och för att Mel­lers­ta Öster­bot­ten nu kan fira jul i lug­na tec­ken när det gäl­ler coronaviruset.

Eftersom julen tro­ligt­vis får män­ni­skor­na att röra på sig mera och eftersom coro­na­vi­rus­lä­get är säm­re i land­ska­pen nära Mel­lers­ta Öster­bot­ten än i Soi­te beslöt myn­dig­het­grup­pen bibe­hål­la begräns­ning­ar­na och bestäm­mel­ser­na. Soi­tes områ­de är fort­fa­ran­de i acce­le­ra­tions­fa­sen. Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) begräns­ning gäl­lan­de sam­man­koms­ter gäl­ler till 17.1.2021: Regi­on­för­valt­nings­ver­ket begrän­sa­de del­ta­garan­ta­let vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na sam­man­koms­ter till tio per­so­ner med sin bestäm­mel­se 17.12.2020. Läs mera i RFV:s med­de­lan­de (på finska).

Soi­te rekom­men­de­rar att när­kon­tak­ter utan­för famil­jen und­viks efter egen bedöm­ning och ock­så vid pri­va­ta till­ställ­ning­ar får högst tio per­so­ner sam­las samtidigt.

En omfat­tan­de lis­ta över begräns­ning­ar­na och rekom­men­da­tio­ner­na i områ­det till följd av coro­na­vi­ru­se­pi­de­min finns på Soi­tes webb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/ .

Trots att de fina siff­ror­na i Soi­tes områ­de, som mot­sva­rar bas­ni­vån, är det vik­tigt att föl­ja de gäl­lan­de bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na under jule­ti­den. Om det goda coro­na­vi­rus­lä­get fort­sät­ter kan begräns­ning­ar­na och rekom­men­da­tio­ner­na lät­tas i ett sena­re ske­de och t.ex. hob­by­verk­sam­he­ten kan inle­das på nytt. Genom att föl­ja anvis­ning­ar­na tryg­gas en coro­na­vi­rus­sä­ker jul för oss alla.  

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier