omaolo.fi Vaccinationer
02.11.2020

Den elektro­nis­ka tids­be­ställ­ning­en till coro­na­vi­rus­test utvid­gas till hela Soi­tes område

Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­te har haft ett pilot­pro­jekt med elektro­nisk tids­be­ställ­ning till coro­na­vi­rus­test vid dri­ve-in-test­sta­tio­nen i Kar­le­by. Den elektro­nis­ka tids­be­ställ­ning­en har varit kopp­lad till Omaolo-tjäns­ten. Eftersom erfa­ren­he­ter­na från pilot­pro­jek­tet varit posi­ti­va har man beslu­tat utvid­ga den elektro­nis­ka tids­be­ställ­ning­en till hela Soi­tes område.

Från och med mån­dag 2.11.2020 är det möj­ligt att ock­så bestäl­la tid elektro­niskt till dri­ve-in-test­sta­tio­ner­na vid infek­tions­mot­tag­ning­ar­na i Kan­nus och Vetil. Du kom­mer till tids­be­ställ­nings­sy­ste­met via sym­tom­be­döm­ning­en i Omaolo-tjäns­ten ifall sym­tom­be­döm­ning­en rekom­men­de­rar ett test.

Tjäns­ten fun­ge­rar så att en per­son som har sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set fyl­ler i sym­tom­be­döm­ning­en i Omaolo. Omaolo bedö­mer på basis av sva­ren hur san­no­likt det är att kli­en­ten har en coro­na­vi­rus­smit­ta. Vid behov erbjuds kli­en­ten möj­lig­het att själv bestäl­la tid till Soi­tes coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Den elektro­nis­ka tids­be­ställ­ning­en till coro­na­vi­rus­test för­med­las till Soi­tes tids­be­ställ­nings­bok via Soi­tes Egen­vårds­tjänst. Den elektro­nis­ka tids­be­ställ­ning­en fun­ge­rar med säker identifiering.

Sym­tom­be­döm­ning­en för coro­na­vi­rus­in­fek­tion i Omaolo och den elektro­nis­ka tids­be­ställ­ning­en fun­ge­rar paral­lellt med Soi­tes coronarådgivningsnummer.

Vi rekom­men­de­rar fort­fa­ran­de att invå­nar­na i Soi­tes områ­de kon­tak­tar Soi­te ock­så om de har endast lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta. I fort­sätt­ning­en kan du kon­tak­ta Soi­te genom att fyl­la i sym­tom­be­döm­ning­en för coro­na­vi­ru­set i Omaolo. Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Coro­naråd­giv­nings­num­ret är fort­fa­ran­de öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499. Det är för­bju­det att köra in på dri­ve-in-filen om man inte beställt tid.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier