omaolo.fi Vaccinationer
29.05.2021

Det har kon­sta­te­rats 4 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats fyra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de.  Alla smit­tor­na kon­sta­te­ra­des hos per­so­ner som redan var i karantän.

Två pati­en­ter som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/.  

Sam­ma coro­naan­vis­ning­ar gäl­ler vid före­byg­gan­det av virusvarianter:

  • minska antalet närkontakter så mycket som möjligt - undvik alla onödiga sammankomster!
  • se till att använda ansiktsmask omsorgsfullt - maskrekommendationen gäller alla över 12 år gamla personer!
  • kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd på 2 meter
  • sköt om god handhygien
  • följ de regionala bestämmelserna och rekommendationerna

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier