omaolo.fi Vaccinationer
21.11.2020

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­te områ­de, som är för­knip­pad med en massexponering

Inom Soi­tes områ­de, i Kaust­by, har det kon­sta­te­rats ett nytt fall av coro­na­vi­rus­smit­ta, som är för­knip­pat med mass­ex­po­ne­ring. Smit­tan är rela­te­rad till smit­to­ked­jan i Kronoby. 

Smit­tan har kon­sta­te­rats hos en elev vid Kaus­ti­sen kes­kusk­ou­lu (7.–9.). Man har bör­jat ta kon­takt med de som expo­ne­rats under vec­ko­slu­tet och kal­lar dem vid behov till coro­na­vi­rus­test. Ca 80 per­so­ner kom­mer att pla­ce­ras i karantän.

För att tryg­ga fort­satt under­vis­ning har Kaust­by utbild­nings­vä­sen­de beslu­tat att Kaus­ti­sen kes­kusk­ou­lu (7–9.) över­går till distans­un­der­vis­ning 23–29.11.2020. Kom­mu­nen infor­me­rar ele­ver och för­äld­rar när­ma­re om under­vis­nings­ar­range­mang­en via Wil­ma. Även ung­doms­kväl­lar­na ons­dag 25.11 och fre­dag 27.11 har ställts in i Kaustby.

Soi­te ber de unga i Kaust­by att vara noga med sin coro­na­sä­ker­het och und­vi­ka onö­di­ga soci­a­la kon­tak­ter under näs­ta vec­ka (23–29.11.2020). Man ska söka sig till coro­na­vi­rus­test­ning genast och även vid myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­in­fek­tion.

Det är vik­tigt att gå och tes­ta sig även vid lind­ri­ga symtom!

Du kan kon­tak­ta Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning genom att fyl­la i en coro­na­sym­tom­be­döm­ning i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen: https://www.omaolo.fi/. Om dina sym­tom för­ut­sät­ter det kan du för­med­la dina kon­takt­upp­gif­ter till Soi­te eller själv via Omaolo boka tid till dri­ve in-test­ning. Coro­narp­dgiv­nings­te­le­fo­nen är öppen var­da­gar kl. 8–17 och vec­ko­slut kl 8–16 på num­ret 06 828 7499. Soi­tes barn­jour är öppen dyg­net runt 24/7 på tele­fon­num­mer 06 826 4444.

Alla kan bidra till att för­hind­ra smittspridning

Inom Soi­tes områ­de gäl­ler utvid­gad maskre­kom­men­da­tion. Ansikts­mask är ett sätt att före­byg­ga sprid­ning­en av cororonsvirussmitta.

Före­bygg sprid­ning­en av coronavirus:

  • Tvätta händerna
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och boka tid för test
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier