omaolo.fi Vaccinationer
26.02.2021

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de och den har lett till en mass­ex­po­ne­ring i Karleby

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de under fre­dags­ef­ter­mid­da­gen 26.2.2021. Smit­tan hör till en känd smitt­ked­ja. Smit­tan har lett till en mass­ex­po­ne­ring vid Haka­lax sko­la 24–25.2.2021.

Soi­te har bör­jat kon­tak­ta de expo­ne­ra­de och kom­mer att vara i kon­takt med alla expo­ne­ra­de så snart som möj­ligt. Fle­ra tio­tals per­so­ner kom­mer att sät­tas i karantän.

Vi ber sär­skilt ele­ver­na och per­so­na­len vid Haka­lax sko­la att föl­ja med sina sym­tom och söka sig med myc­ket låg trös­kel till coronavirusprovtagning.

Kar­le­by stad infor­me­rar ele­ver och för­äld­rar sena­re när­ma­re via Wil­ma om hur under­vis­ning­en ord­nas efter sportlovet.

Soi­te ber ung­do­mar­na i Mel­lers­ta Öster­bot­tens land­skap att skö­ta nog­grant om sin coro­na­sä­ker­het och att und­vi­ka onö­di­ga soci­a­la kon­tak­ter under näs­ta vec­ka. Man bör söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om man har endast lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set.

Nu när sport­lo­vet när­mar sig vill vi ock­så påmin­na om THL:s anvis­ning­ar gäl­lan­de ett coro­na­sä­kert sportlov:

 • tillbringa semestern i den närmaste kretsen och undvik folkmassor.
 • skidspåren, skogarna och pulkabackarna är de säkraste platserna att vistas på under semestern eftersom risken för smitta är liten när man vistas ute.
 • om du har symtom som tyder på coronaviruset, bör du inte alls åka på semester. Sök dig omedelbart till provtagning: https://korona.soite.fi/sv/gor-sa-har/

Coro­na­vi­rus­lä­get har för­säm­rats avse­värt i Mel­lers­ta Öster­bot­ten. Nu är det ytterst vik­tigt att mins­ka anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt, att använ­da ansikts­mask omsorgs­fullt, att hål­la säker­hets­av­stånd och att skö­ta hand­hy­gi­e­nen. Onö­di­ga sam­man­koms­ter bör undvikas!

Om läget i områ­det krä­ver det fat­tas det vid behov ett beslut de när­mas­te dagar­na om en över­gång till accelerationsfasen.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

 • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
 • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppen vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, kontakta Soites jourhjälpsnummer, tfn 116 117.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

 • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
 • Använd mask
 • Tvätta dina händer eller använd handsprit ofta
 • Hosta i ärmen eller i en näsduk
 • Håll ett avstånd på 2 meter till andra människor
 • Ladda ner och använd Coronablinkern
 • Låt dig vaccineras när det är din tur.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier