omaolo.fi Vaccinationer
26.01.2021

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. De i när­mas­te kret­sen som har expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karantän. 

En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus. 

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 168 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Länk till upp­da­te­rad situ­a­tions­bild. 

För att smitt­ked­jor­na inte ska bör­ja spri­das är det ytterst vik­tigt att söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning snabbt, ock­så om man bara har myc­ket lind­ri­ga symp­tom! 

Vi kan alla påver­ka coro­na­vi­rus­lä­get genom våra hand­ling­ar och se till att vi inte smit­tar våra när­stå­en­de eller per­so­ner som vi möter. Det är ännu en bit kvar av coro­na­re­san innan alla fått vac­ci­net. Låt oss käm­pa ännu ett tag! 

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset: 

  • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta 
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk 
  • Håll avstånd till andra människor 
  • Använd mask 
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom 
  • Ladda ner och använd Coronablinkern 
  • Låt dig vaccineras när det är din tur. 

Så här kom­mer du till coronavirusprovtagning: 

Elektro­nisk kon­takt: 

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv. Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest. 

Kon­takt per tele­fon: 

Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499 (vux­na, över 16-åring­ar som insjuk­nat). Soi­tes barna­kut är öppen dyg­net runt 24/7, tfn 06 826 4444 (under 16 år gam­la som insjuk­nat). Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, bör du kon­tak­ta Soi­tes sam­jour, tfn 116 117. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier