omaolo.fi Vaccinationer
09.02.2021

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan är för­knip­pad med smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå som vi infor­me­ra­de om under vec­ko­slu­tet. Fle­ra tio­tals per­so­ner har satts i karan­tän i Soi­tes områ­de för­knip­pat med smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå för att för­hind­ra fort­satt sprid­ning av viruset. 

Anställ­da på Nort­h­volt som åter­vänt från Skel­l­ef­teå till Fin­land efter lör­dag 23.1.2021 upp­ma­nas fort­fa­ran­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. I det här undan­tags­fal­let finns det skäl att söka sig till prov­tag­ning även om man är sym­tom­fri. Ett prov bör tas även om ett nega­tivt coro­na­vi­rus­prov redan tagits på fabri­ken eller vid väst­grän­sen. I såda­na fall ska inter­val­let mel­lan prov­tag­ning­ar­na vara minst 72 h. Coro­na­vi­ru­se­pi­de­min för­vär­ras i Skel­l­ef­teå och på Nort­h­volts fabrik har kon­sta­te­rats fall av den virusmu­ta­tion som har sitt ursprung i Britannien. 

Elektro­nisk kontakt: 

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv . Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest. 

Kon­takt per telefon: 

Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499 (vux­na, över 16-åring­ar som insjuk­nat). Soi­tes barna­kut är öppen dyg­net runt 24/7, tfn 06 826 4444 (under 16 år gam­la som insjuk­nat). Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, bör du kon­tak­ta Soi­tes sam­jour, tfn 116 117. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier