omaolo.fi Vaccinationer
02.03.2021

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. De i när­mas­te kret­sen som har expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karan­tän. Sam­man­lagt unge­fär tio per­so­ner har satts i karantän.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 221 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Länk: upp­da­te­rad situ­a­tions­bild.

För att smitt­ked­jor­na inte ska bör­ja spri­das är det ytterst vik­tigt att man söker sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning snabbt, ock­så om man bara har myc­ket lind­ri­ga symptom!

Vi kan alla påver­ka coro­na­vi­rus­lä­get genom våra hand­ling­ar och se till att vi inte smit­tar våra när­stå­en­de eller per­so­ner som vi möter. Det är ännu en bit kvar av coro­na­re­san innan alla fått vac­ci­net. Låt oss käm­pa ännu ett tag!

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer eller använd handsprit ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll avstånd till andra människor - kom ihåg ett säkerhetsavstånd på 2 meter!
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
  • Låt dig vaccineras när det är din tur.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, kontakta Soites jourhjälpsnummer, tfn 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier