omaolo.fi Vaccinationer
08.12.2020

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan har lett till en massexponering

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de och den har lett till en mass­ex­po­ne­ring. Mass­ex­po­ne­ring­en har skett vid uni­ver­si­tets­cent­ret Chy­de­ni­us i Kar­le­by. Utred­ning­en av smitt­ked­jan pågår. De som expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karan­tän. Anta­let expo­ne­ra­de per­so­ner är sam­man­lagt 13.

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 145 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Länk: upp­da­te­rad situ­a­tions­bild.   

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning tidigt och också om du har endast lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern

Det är vik­tigt att söka sig till prov­tag­ning ock­så om man har lind­ri­ga symtom!

Elektro­nisk kontakt:

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv. Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest.

Kon­takt per telefon:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499 (vux­na, över 16-åring­ar som insjuk­nat). Soi­tes barna­kut är öppen dyg­net runt 24/7, tfn 06 826 4444 (under 16 år gam­la som insjuk­nat). Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, bör du kon­tak­ta Soi­tes sam­jour, tfn 06 826 4500.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier