omaolo.fi Vaccinationer
25.02.2021

Det har kon­sta­te­rats fyra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de — en mass­ex­po­ne­ring i Kannus

Det har kon­sta­te­rats fyra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under tors­dags­ef­ter­mid­da­gen 25.2.2021. Smit­tor­na har inte sam­band med varand­ra och de ver­kar inte hel­ler höra till de smitt­ked­jor som kon­sta­te­rats tidi­ga­re i områ­det. Utred­ning­en av smit­tor­nas ursprung pågår.

Coro­na­vi­rus­lä­get har för­säm­rats avse­värt under tors­da­gen i Mel­lers­ta Öster­bot­ten. Nu är det ytterst vik­tigt att mins­ka anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt, att använ­da ansikts­mask omsorgs­fullt, att hål­la säker­hets­av­stånd och att skö­ta hand­hy­gi­e­nen. Onö­di­ga sam­man­koms­ter bör undvikas!

Om coro­na­vi­rus­lä­get i områ­det för­ut­sät­ter det kom­mer det att under de när­mas­te dagar­na vid behov fat­tas ett beslut om en över­gång till accelerationsfasen.

En av de nya smit­tor­na har kon­sta­te­rats i Kan­nus och den har lett till en mass­ex­po­ne­ring vid Juha­ni Vuo­ri­sen kou­lu 22–23.2.2021. Man har bör­jat kon­tak­ta de expo­ne­ra­de och Soi­te kom­mer att vara i kon­takt med alla expo­ne­ra­de så snart som möj­ligt. Fle­ra tio­tals per­so­ner kom­mer att sät­tas i karantän.

För att säk­ra fort­sätt­ning­en av under­vis­ning­en har bild­nings­vä­sen­det i Kan­nus beslu­tat att års­kurs nio vid Juha­ni Vuo­ri­sen kou­lu över­går till distans­un­der­vis­ning fre­dag 26.2.2021. Efter det inleds sport­lo­vet. Kan­nus stad infor­me­rar ele­ver och för­äld­rar när­ma­re om hur under­vis­ning­en ord­nas efter sport­lo­vet sena­re via Wilma.

Soi­te ber ung­do­mar­na i Mel­lers­ta Öster­bot­tens land­skap att skö­ta nog­grant om sin coro­na­sä­ker­het och att und­vi­ka onö­di­ga soci­a­la kon­tak­ter under näs­ta vec­ka. Man bör söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om man har endast lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppen vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, kontakta Soites jourhjälpsnummer, tfn 116 117.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset

  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
  • Använd mask
  • Tvätta dina händer eller använd handsprit ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
  • Låt dig vaccineras när det är din tur.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier