omaolo.fi Vaccinationer
13.11.2020

Det har kon­sta­te­rats fyra nya coro­na­vi­russmit­tor i Kro­no­by-områ­det som lett till massexponeringar

Det har kon­sta­te­rats fyra nya coro­na­vi­russmit­tor i Kro­no­by-områ­det. Smit­tor­na är för­knip­pa­de med den tidi­ga­re smitt­ked­jan som vi infor­me­ra­de om i går 12.11.2020. Smit­tor­na bör­ja­de spri­das vid en famil­je­sam­man­komst till följd av vil­ken det nu kon­sta­te­rats sju smit­tor (12 och 13.11.2020) i Soi­tes områ­de. Smit­tor utreds dock ock­så i and­ra sjukvårdsdistrikt.

Smit­tor­na är för­knip­pa­de med mass­ex­po­ne­ring­ar i en enhet för seni­or­bo­en­de och på en arbets­plats. Anta­let expo­ne­ra­de per­so­ner är nu sam­man­lagt unge­fär 60.

Soi­tes infek­tions­ö­ver­läka­re Mar­ko Rah­ko­nen rekom­men­de­rar att sam­man­koms­ter och hob­by­verk­sam­het und­viks i Kro­no­by-områ­det i en vec­ka så att coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen lug­nar ner sig i områ­det och ytter­li­ga­re smit­tor undviks. 

I Soi­tes områ­de gäl­ler en utvid­gad rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask. Det är ock­så vik­tigt att iakt­ta god hand­hy­gi­en och att kom­ma ihåg att hål­la säker­hets­av­stånd på 1,5 — 2 meter till and­ra män­ni­skor. Man bör söka sig till coro­na­vi­rus­test­ning utan dröjs­mål ock­så om man har endast lind­ri­ga symtom.

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 107 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Länk: upp­da­te­rad situ­a­tions­bild.

Det är vik­tigt att söka sig till test­ning ock­så om man har lind­ri­ga symtom!

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv . Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499.

Var och en kan hjäl­pa före­byg­ga smittor

I Soi­tes områ­de gäl­ler en utvid­gad rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask. En ansikts­mask är ett sätt att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spridas.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till test
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier