omaolo.fi Vaccinationer
15.11.2020

Det har kon­sta­te­rats fyra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats fyra nya coro­na­vi­russmit­tor under vec­ko­slu­tet i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na är för­knip­pa­de med den tidi­ga­re smitt­ked­jan i Kro­no­by som vi infor­me­ra­de om för förs­ta gång­en 12.11.2020. Smit­tor­na bör­ja­de spri­das vid en famil­je­sam­man­komst som nu lett till sam­man­lagt 11 smittor.

Smit­tor­na är för­knip­pa­de med mass­ex­po­ne­ring­ar. Anta­let expo­ne­ra­de per­so­ner är unge­fär 70 personer.

Soi­tes infek­tions­ö­ver­läka­re Mar­ko Rah­ko­nen rekom­men­de­rar att sam­man­koms­ter och hob­by­verk­sam­het und­viks fort­fa­ran­de i Kro­no­by-områ­det så att coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen lug­nar ner sig i områ­det och ytter­li­ga­re smit­tor undviks.

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 111 coro­na­vi­russmit­tor under hela pan­de­min i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikts område.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier