omaolo.fi Vaccinationer
05.10.2020

Det har kon­sta­te­rats nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt åtta nya coro­na­vi­russmit­tor under vec­ko­slu­tet i Soi­tes områ­de. Fem av de smit­ta­de bor i Soi­tes områ­de. Störs­ta delen av smit­tor­na hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan som har sitt ursprung i Vasa. Smitt­ked­jor­na är kän­da, och kart­lägg­ning­en av de expo­ne­ra­de pågår fort­fa­ran­de. Unge­fär två­hund­ra per­so­ner är i karan­tän. Alla smit­ta­de har endast lind­ri­ga sym­tom och de vår­das hemma.

Bland de expo­ne­ra­de finns per­so­ner som arbe­tar i Soi­te. De har satts i karan­tän. Per­son­lig skydds­ut­rust­ning har varit i bruk i klientsituationer.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 14 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de två senas­te vec­kor­na. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 55 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Inci­den­sen är för när­va­ran­de 17,9/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de senas­te 14 dagar­na i Soi­tes områ­de. Coro­na­be­red­skaps­grup­pen har möte i dag mån­dag 5.10.2020 kl. 12. Efter det infor­me­rar vi när­ma­re om situationen.

Eftersom coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen när­mar sig upp­trapp­nings­fa­sen, rekom­men­de­rar Soi­te starkt ett all­mänt bruk av ansikts­mask i offent­li­ga loka­ler, i affä­rer och på and­ra plat­ser när man uträt­tar ären­den utan­för hem­met. Länk: Så här använ­der du ansikts­mask på kor­rekt sätt.

Man bör söka sig till test ock­så om man har lind­ri­ga symtom

Om du har ens lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set, stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss! Ring coro­naråd­giv­nings­num­ret 06 828 7499, och en yrkes­ut­bil­dad per­son i Soi­te bedö­mer ditt vård­be­hov. Vid behov ber vi dig kom­ma till en mot­tag­ning och på coronavirustest.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier