omaolo.fi Vaccinationer
28.11.2020

Det har kon­sta­te­rats sex nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats sex nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Fyra av smit­tor­na är för­knip­pa­de med tidi­ga­re smitt­ked­jor. Alla smit­ta­de var redan i karantän.

En per­son som smit­tats med coro­na­vi­ru­set är i sjuk­hus­vård på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 134 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Länk: upp­da­te­rad situ­a­tions­bild.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen i Mel­lers­ta Öster­bot­ten har ett extra möte i mor­gon sön­dag 29.11 och bedö­mer då situ­a­tions­bil­den i områ­det. Vi infor­me­rar när­ma­re om läget efter mötet.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier