omaolo.fi Vaccinationer
06.10.2020

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na är för­knip­pa­de med smitt­ked­jan som kon­sta­te­rats i Vasa. Smit­tor­na har ock­så lett till en mass­ex­po­ne­ring som gäl­ler unge­fär 30 per­so­ner. De som expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och har satts i karan­tän. Alla smit­ta­de har endast lind­ri­ga sym­tom och de vår­das hemma.

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 58 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Unge­fär 250 per­so­ner är för när­va­ran­de i karan­tän i Soi­tes område.

Vi infor­me­ra­de igår om en utvid­gad maskre­kom­men­da­tion i Soi­tes områ­de. I före­byg­gan­de syf­te utvid­ga­de vi maskre­kom­men­da­tio­nen på utgångsni­vå till att ock­så gäl­la offent­li­ga loka­ler som t.ex. affä­rer samt läro­in­rätt­ning­ar på and­ra sta­di­et och hög­sko­lor. Beslu­tet fat­ta­des i en myn­dig­hets­grupp som består av Soi­tes coro­na­led­ning och Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL samt Närings‑, tra­fik- och miljöcentralen.

Man bör söka sig till test ock­så om man har lind­ri­ga symtom

Om du har ens lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set, stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss! Ring coro­naråd­giv­nings­num­ret 06 828 7499, och en yrkes­ut­bil­dad per­son i Soi­te bedö­mer ditt vård­be­hov. Vid behov ber vi dig kom­ma till en mot­tag­ning och på coronavirustest.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier