omaolo.fi Vaccinationer
07.10.2020

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na är myc­ket san­no­likt för­knip­pa­de med en tidi­ga­re smitt­ked­ja, men utred­ning­ar­na pågår ännu. De som expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och har satts i karan­tän. Alla smit­ta­de har endast lind­ri­ga sym­tom och de vår­das hemma.

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 61 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pandemin.

Man bör söka sig till test ock­så om man har lind­ri­ga symtom

Om du har ens lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set, stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss! Ring coro­naråd­giv­nings­num­ret 06 828 7499, och en yrkes­ut­bil­dad per­son i Soi­te bedö­mer ditt vård­be­hov. Vid behov ber vi dig kom­ma till en mot­tag­ning och på coronavirustest.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier