omaolo.fi Vaccinationer
20.11.2020

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na är för­knip­pa­de med den tidi­ga­re smitt­ked­jan i Kronoby.

Smitt­ked­jor­na är i huvud­sak klar­lag­da, men utred­ning­ar­na fort­sät­ter ännu. Expo­ne­ra­de per­so­ner har satts i karan­tän och upp­ma­nats gå på coro­na­vi­rus­test. En av smit­tor­na är för­knip­pad med en expo­ne­ring på en arbets­plats och det har inletts rik­ta­de coro­na­vi­rus­tes­ter på arbetsplatsen.

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 118 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pandemin.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier