omaolo.fi Vaccinationer
20.01.2021

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de — de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na änd­ras inte

Det har igen kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jor­na är kän­da och de som har expo­ne­rats för viru­set har satts i karantän.

De aktu­el­la nyc­kel­ta­len i frå­ga om coro­na­vi­rus­lä­get är som föl­jer i Soi­tes område:

 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 9 (det föregående talet var 3)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 11,5 (det föregående talet var 3,8)
 • 0,6 % av coronavirustesterna är positiva.
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 164
 • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
 • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån

Vi beto­nar starkt att man bör söka sig till prov­tag­ning ock­så om man bara har lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set och genast om man fått symtom.

Vi påmin­ner dess­utom efter­tryck­li­gen om att använ­da ansikts­mask enligt rekom­men­da­tio­ner­na. Genom använd­ning av ansikts­mask kan man både begrän­sa sprid­ning­en av sjuk­do­men och i bety­dan­de grad mins­ka anta­let expo­ne­ra­de personer.

Använd­ning av ansikts­mask rekom­men­de­ras för per­so­ner som är över 12 år gamla:

 • i offentliga lokaler som affärer och andra ställen utanför hemmet
 • i kollektivtrafiken och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
 • vid läroanstalter på andra stadiet (yrkesskolor och gymnasier) samt högskolor och universitet i området
 • när man söker sig till ett coronavirustest
 • när man återvänder till Finland från ett riskland
 • ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer när det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

De regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na änd­ras inte

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 20.1.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na. Bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na änd­ras inte och de gäl­ler till och med 14.2.2021.

Ock­så rekom­men­da­tio­ner­na i frå­ga om hob­by­verk­sam­he­ten för barn och ung­do­mar hålls på nuva­ran­de nivå, vil­ket gör det möj­ligt för barn och ung­do­mar att fort­sät­ta med hob­by­verk­sam­het i grup­per på under 20 per­so­ner om säker­hets­fak­to­rer­na beak­tas. Oli­ka spel och täv­ling­ar i hob­by­verk­sam­he­ten för barn och ung­do­mar, t.ex. skid­täv­ling­ar, kan ord­nas om ing­en publik är på plats.

Myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte 27.1.2021.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

 • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
 • Hosta i ärmen eller i en näsduk
 • Håll avstånd till andra människor
 • Använd mask
 • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
 • Ladda ner och använd Coronablinkern
 • Låt dig vaccineras när det är din tur.

Det är vik­tigt att söka sig till prov­tag­ning ock­så om man bara har lind­ri­ga symtom!

Elektro­nisk kontakt:

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv. Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest.

Kon­takt per telefon:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499 (vux­na, över 16-åring­ar som insjuk­nat). Soi­tes barna­kut är öppen dyg­net runt 24/7, tfn 06 826 4444 (under 16 år gam­la som insjuk­nat). Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, bör du kon­tak­ta Soi­tes sam­jour, tfn 116 117.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier