omaolo.fi Vaccinationer
27.01.2021

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de — Soi­te är fort­fa­ran­de på basnivå

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 27.1.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te är fort­fa­ran­de på bas­ni­vå i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och de gäl­lan­de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler till och med 14.2.2021. Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set har sti­git de senas­te dagar­na i Soi­tes områ­de. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 14 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­te under de senas­te 14 dagar­na och inci­den­sen är nu 18/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de senas­te 14 dagarna.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens covid-19-myn­dig­hets­ar­bets­grupp drog upp rikt­lin­jen att Mel­lers­ta Öster­bot­ten fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De gäl­lan­de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med coro­na­vi­rus­lä­get gäl­ler till och med 14.2.2021. Bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats. Länk: bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Två av smit­tor­na är för­knip­pa­de med en tidi­ga­re smitt­ked­ja och de smit­ta­de var redan i karan­tän. I frå­ga om den tred­je smit­tan är utred­ning­ar­na ännu på hälft. De i när­mas­te kret­sen av de smit­ta­de som har expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karantän.

En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Länk: den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
  • Låt dig vaccineras när det är din tur.

Det är vik­tigt att söka sig till prov­tag­ning ock­så om man bara har lind­ri­ga symtom!

Elektro­nisk kontakt:

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv. Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest.

Kon­takt per telefon:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499 (vux­na, över 16-åring­ar som insjuk­nat). Soi­tes barna­kut är öppen dyg­net runt 24/7, tfn 06 826 4444 (under 16 år gam­la som insjuk­nat). Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, bör du kon­tak­ta Soi­tes sam­jour, tfn 116 117.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier