omaolo.fi Vaccinationer
02.10.2020

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na är för­knip­pa­de med smitt­ked­jan som kon­sta­te­rats i Ylläs. De som expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts i frå­ga om två av smit­tor­na, och de expo­ne­ra­de per­so­ner­na har satts i karan­tän. I frå­ga om des­sa två smit­tor är anta­let expo­ne­ra­de sam­man­lagt 15. I frå­ga om den tred­je smit­ta­de per­so­nen pågår utred­ning­en av expo­ne­ra­de. Smit­tor­na har dock inte lett till massexponering.

En av de nya smit­tor­na har kon­sta­te­rats hos en anställd i Soi­te. Tack vare goda skydds­åt­gär­der är den­na smit­ta för­knip­pad med endast en expo­ne­ring, och den expo­ne­ra­de är inte Soi­tes klient.

Alla har endast lind­ri­ga sym­tom och de smit­ta­de vår­das hemma.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt tio coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de två gång­na vec­kor­na. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 50 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Situ­a­tions­bil­den upp­da­te­ras på mån­da­gar när det gäl­ler incidens.

Man bör söka sig till test ock­så om man har lind­ri­ga symtom

Om du har ens lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set, stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss! Ring coro­naråd­giv­nings­num­ret 06 828 7499, och en yrkes­ut­bil­dad per­son i Soi­te bedö­mer ditt vård­be­hov. Vid behov ber vi dig kom­ma till en mot­tag­ning och på coronavirustest.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier