omaolo.fi Vaccinationer
15.10.2020

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. De som expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karan­tän. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­sjuk­do­men vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 77 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pandemin.

Mot­tag­ning­en i Björk­ha­gen är stängd till och med 23.10

Soi­te stär­ker verk­sam­he­ten på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na genom att smi­digt flyt­ta per­so­nal­re­sur­ser. Mot­tag­ning­en i Björk­ha­gen är stängd vec­ka 43 (19 — 23.10). På så sätt flyt­tas häl­so- och sjuk­vårds­per­so­nal till coronaarbetet.

Redan över­enskom­na tider flyt­tas över till huvud­häl­so­sta­tio­nen i Kar­le­by. Kli­en­ter­na infor­me­ras om änd­ring­en per­son­li­gen. Ock­så sam­ta­len till häl­so­sta­tio­nen i Björk­ha­gen styrs under stäng­ning­en till huvud­häl­so­sta­tio­nen i Karleby.

Beslut om att even­tu­ellt fort­sät­ta med stäng­ning­en fat­tas senare.

Man bör söka sig till test ock­så om man har lind­ri­ga symtom

Vi rekom­men­de­rar fort­fa­ran­de att invå­nar­na i Soi­tes områ­de kon­tak­tar Soi­te ock­så om de har endast lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta. Soi­te kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten (omaolo.fi). Om sym­to­men krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till dri­ve-in-test­sta­tio­nen i Kar­le­by. Coro­naråd­giv­nings­num­ret är fort­fa­ran­de öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier