omaolo.fi Vaccinationer
26.10.2020

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor under vec­ko­slu­tet i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na är för­knip­pa­de med tidi­ga­re smitt­ked­jor och de smit­ta­de var redan i karan­tän. Det har allt­så inte skett nya exponeringar.

Soi­tes situ­a­tions­bild gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set har uppdaterats:

Det är vik­tigt att söka sig till test­ning ock­så om man har lind­ri­ga symtom!

Soi­te kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten (omaolo.fi). Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till dri­ve-in-test­sta­tio­nen i Kar­le­by. Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499.

Var och en kan hjäl­pa före­byg­ga smittor

I Soi­tes områ­de gäl­ler en utvid­gad rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask. En ansikts­mask är ett sätt att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spridas.

Det är fort­fa­ran­de av störs­ta vikt att:

  • hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt
  • att iaktta god handhygien
  • att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
  • att undvika att röra sig i ansiktet
  • att undvika offentliga platser om man har symtom.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier