omaolo.fi Vaccinationer
30.10.2020

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na är för­knip­pa­de med en tidi­ga­re smitt­ked­ja. De smit­ta­de var redan i karan­tän. Det har allt­så inte skett nya exponeringar.

Det har kon­sta­te­rats fler coro­na­vi­russmit­tor under den­na vec­ka än under den före­gå­en­de vec­kan (vec­ka 43 sam­man­lagt tre smit­tor och vec­ka 44 nu sam­man­lagt sex smit­tor). Sam­ti­digt har invå­nar­na i områ­det sökt sig till coro­na­vi­rus­test mer säl­lan än tidi­ga­re. Soi­tes infek­tions­ö­ver­läka­re Mar­ko Rah­ko­nen väd­jar att man kom­mer till coro­na­vi­rus­test i tid och ock­så om man har myc­ket lind­ri­ga sym­tom. När smit­tor­na fås fast i tid, kan man före­byg­ga omfat­tan­de smitt­ked­jor. Coro­na­vi­rus­lä­get kan änd­ras myc­ket snabbt. Där­för är det vik­tigt att söka sig till test i tid och ock­så om man har lind­ri­ga symtom.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 91 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Länk: den upp­da­te­ra­de situationsbilden.

Det är möj­ligt att kom­ma till test ock­så via den elektro­nis­ka Omaolo-tjänsten.

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten (omaolo.fi). Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499.

Var och en kan hjäl­pa före­byg­ga smittor

I Soi­tes områ­de gäl­ler en utvid­gad rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask. En ansikts­mask är ett sätt att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spridas.

Det är fort­fa­ran­de av störs­ta vikt att:

  • hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt
  • att iaktta god handhygien
  • att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
  • att undvika att röra sig i ansiktet
  • att undvika offentliga platser om man har symtom.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier