omaolo.fi Vaccinationer
04.11.2020

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den ena smit­tan är för­knip­pad med en tidi­ga­re smitt­ked­ja och den smit­ta­de var redan i karan­tän. Det har allt­så inte skett nya expo­ne­ring­ar i det fal­let. I frå­ga om den and­ra smit­tan är utred­ning­ar­na ännu på hälft, men de som expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karantän.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de Soi­tes områ­de har upp­da­te­rats. Det har kon­sta­te­rats 15 smit­tor under de senas­te 14 dyg­nen (4.11.2020). Inci­den­sen är för när­va­ran­de 19/100 000 invå­na­re i Soi­tes områ­de när det gäl­ler de 14 senas­te dagar­na (4.11.2020). 0,8 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va och över 80 % av smitt­ked­jor­na är kän­da. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 97 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Länk: den upp­da­te­ra­de situ­a­tions­bil­den.

Det är vik­tigt att söka sig till test­ning ock­så om man har lind­ri­ga symtom!

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen www.omaolo.fi?lang=sv. Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499.

Var och en kan hjäl­pa före­byg­ga smittor

I Soi­tes områ­de gäl­ler en utvid­gad rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask. En ansikts­mask är ett sätt att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spridas.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du har symtom, stanna hemma och sök dig till test
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier