omaolo.fi Vaccinationer
24.11.2020

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de, en pati­ent vår­das på sjukhus

Det kon­sta­te­ra­des två nya coro­na­vi­russmit­tor i går 23.11.2020 i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na är för­knip­pa­de med den tidi­ga­re smitt­ked­jan i Kro­no­by och smit­tor­na har inte lett till någon massexponering.

Vi infor­me­ra­de på lör­dag 21.11.2020 om en mass­ex­po­ne­ring vid Kaus­ti­sen kes­kusk­ou­lu. Som en för­sik­tig­hets­åt­gärd tes­tar Soi­te i dag alla som expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set vid Kaus­ti­sen keskuskoulu.

En per­son som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 121 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Länk: upp­da­te­rad situ­a­tions­bild.  

Det är vik­tigt att söka sig till test­ning ock­så om man har lind­ri­ga symtom!

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv . Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499 (vux­na, över 16-åring­ar som insjuk­nat). Soi­tes barna­kut är öppen dyg­net runt 24/7, tfn 06 826 4444 (under 16 år gam­la som insjuknat).

Var och en kan hjäl­pa före­byg­ga smittor

I Soi­tes områ­de gäl­ler en utvid­gad rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask. En ansikts­mask är ett av sät­ten att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spridas.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till test
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier