omaolo.fi Vaccinationer
18.11.2020

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de — myn­dig­hets­grup­pen utfär­da­de begräns­ning­ar av sam­man­koms­ter i Kronoby-området

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Åtminsto­ne den ena av smit­tor­na är för­knip­pad med den tidi­ga­re smitt­ked­jan i Kro­no­by, men utred­ning­ar­na av den and­ra smit­tan pågår ännu.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grupp hade möte ons­dag 18.11.2020 och kon­sta­te­ra­de att det avvi­kan­de coro­na­vi­rus­lä­get i Kro­no­by för­ut­sät­ter sär­skil­da åtgär­der inom Soi­te. I sin hel­het är coro­na­vi­rus­lä­get fort­fa­ran­de i inled­nings­fa­sen Soi­tes områ­de, men i Kro­no­by kom­mun är det i upp­trapp­nings­fa­sen. I Kro­no­by-områ­det är inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set 172/100 000 invånare.

Myn­dig­hets­grup­pen gav en stark rekom­men­da­tion för Kronoby-området:

Sam­ling­ar på över tio vux­na bör und­vi­kas i Kro­no­by-områ­det. Rekom­men­da­tio­nen gäl­ler ock­så till­ställ­ning­ar i famil­jekret­sen. Den star­ka rekom­men­da­tio­nen gäl­ler till 30.11.2020.

I övrigt gäl­ler de rekom­men­da­tio­ner som getts tidi­ga­re för Soi­tes områ­de, dvs.:

  • I Soites område gäller en utvidgad rekommendation om att använda ansiktsmask.
  • Det rekommenderas att distansarbete utnyttjas om möjligt.
  • Begränsningar av samlingar: I regionen följs Regionförvaltningsverkets gällande rekommendation, dvs. sammankomster på över 50 personer endast om säkerhetsavstånd och handhygien beaktas. Ett undantag är Kronoby-området: där gäller den ovannämnda rekommendationen.

I regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen ingår repre­sen­tan­ter för Soi­te, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL och Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len, dvs. NTM-centralen.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till test i tid och också om du har endast lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier