18.11.2020

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de — myn­dig­hets­grup­pen utfär­da­de begräns­ning­ar av sam­man­koms­ter i Kronoby-området

Det har konstaterats två nya coronavirussmittor i Soites område. Åtminstone den ena av smittorna är förknippad med den tidigare smittkedjan i Kronoby, men utredningarna av den andra smittan pågår ännu.

Mellersta Österbottens regionala covid-19-myndighetsgrupp hade möte onsdag 18.11.2020 och konstaterade att det avvikande coronavirusläget i Kronoby förutsätter särskilda åtgärder inom Soite. I sin helhet är coronavirusläget fortfarande i inledningsfasen Soites område, men i Kronoby kommun är det i upptrappningsfasen. I Kronoby-området är incidensen i fråga om coronaviruset 172/100 000 invånare.

Myndighetsgruppen gav en stark rekommendation för Kronoby-området:

Samlingar på över tio vuxna bör undvikas i Kronoby-området. Rekommendationen gäller också tillställningar i familjekretsen. Den starka rekommendationen gäller till 30.11.2020.

I övrigt gäller de rekommendationer som getts tidigare för Soites område, dvs.:

  • I Soites område gäller en utvidgad rekommendation om att använda ansiktsmask.
  • Det rekommenderas att distansarbete utnyttjas om möjligt.
  • Begränsningar av samlingar: I regionen följs Regionförvaltningsverkets gällande rekommendation, dvs. sammankomster på över 50 personer endast om säkerhetsavstånd och handhygien beaktas. Ett undantag är Kronoby-området: där gäller den ovannämnda rekommendationen.

I regionala myndighetsgruppen ingår representanter för Soite, Regionförvaltningsverket, Institutet för hälsa och välfärd THL och Närings-, trafik- och miljöcentralen, dvs. NTM-centralen.

Förebygg spridningen av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till test i tid och också om du har endast lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier