omaolo.fi Vaccinationer
13.12.2020

Det kon­sta­te­ra­des en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område

Det kon­sta­te­ra­des en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jan är känd. De som expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karantän.

För när­va­ran­de är inga pati­en­ter med coro­na intag­na på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 147 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pandemin.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier