omaolo.fi Vaccinationer
26.03.2020

Du som hör till en risk­grupp: snäl­la stan­na hemma!

Soi­tes hema­to­log, över­läka­re i can­cer­sjuk­do­mar och infek­tions­ö­ver­läka­re har lyft fram en stark oro över att per­so­ner som hör till oli­ka risk­grup­per fort­fa­ran­de rör sig myc­ket på offent­li­ga platser.

För alla per­so­ner i oli­ka åld­rar som hör till en risk­grupp gäl­ler sam­ma rekom­men­da­tio­ner som för över 70-åring­ar, dvs. de bör stan­na hem­ma i karan­tän­lik­nan­de för­hål­lan­den och und­vi­ka när­kon­takt med andra!

▪️ Man bör und­vi­ka folkska­ror och offent­li­ga platser.

▪️ Om det är nöd­vän­digt att själv gå till buti­ken eller apo­te­ket, är det bra att göra det när det inte är så många and­ra kun­der där.

▪️ Man bör hål­la minst en meters avstånd till and­ra människor.

▪️ Gå inte på besök hos någon.

▪️ Man kan pra­ta med vän­ner och när­stå­en­de per tele­fon eller ringa vide­o­sam­tal och skic­ka meddelanden.

▪️ Sköt om hand­hy­gi­e­nen på ett effek­ti­ve­rat sätt.

▪️ Man får vara ute om man inte är i när­kon­takt med and­ra människor.

Kom ihåg att du all­tid kan ringa oss!

Tfn 06 828 7288, öppen var­da­gar kl. 9–15.

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk förs­ta hjälp sva­rar ock­så på prak­tis­ka frå­gor om coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen som t.ex. ”Var­i­från kan jag bestäl­la butiks­ser­vice” eller ”Hur kan jag skö­ta apo­tek­sä­ren­den”.

Vår­dan­vis­ning­ar vid en miss­tan­ke om en coro­na­vi­rus­in­fek­tion eller om vård får du genom att ringa Soi­tes råd­giv­nings­te­le­fon gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set:
Tfn 06 828 7499, öppen var­je dag kl. 8–20.

En lis­ta över riskgrupper:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier