omaolo.fi Vaccinationer

Efter prov­tag­ning

Efter coro­na­vi­rus­prov­tag­ning bör du vara i hem­ka­ran­tän tills provsva­ret kom­mit. Det tar i medel­tal 1–5 dygn att få resul­ta­tet. Du kan få ditt testre­sul­tat från coro­na­vi­rus­testet via sms i din mobil, du kan kon­trol­le­ra det på Mina Kan­ta-sidor­na eller du kan kon­tak­ta din häl­so­sta­tion för att frå­ga om resultatet.

Om ditt testre­sul­tat är positivt

Om resul­ta­tet av ditt coro­na­vi­rus­test är posi­tivt, får du ett sms med kor­ta instruk­tio­ner som du bör föl­ja. Bekan­ta dig nog­grant med anvis­ning­ar­na. Målet är att kon­tak­ta alla över 60 år gam­la per­so­ner per tele­fon om testre­sul­ta­tet är positivt.

De som smit­tats ska und­vi­ka när­kon­takt med and­ra män­ni­skor i minst fem dagar. De som har lind­ri­ga sym­tom behö­ver inte kon­tak­ta Soi­tes infek­tions­en­het efter det om de har två sym­tom­fria dagar innan iso­le­ring­en tar slut.

Mer infor­ma­tion:

Om ditt häl­so­till­stånd för­säm­ras, kon­tak­ta sam­jou­ren tfn 116 117 (över 16 år gam­la per­so­ner) eller barna­ku­ten 06 826 4444 (under 16 år gam­la per­so­ner). Kom ihåg att berät­ta under tele­fon­sam­ta­let att du varit på coronaprovtagning.

Länk: Karan­tän och iso­le­ring (THL)

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier