omaolo.fi Vaccinationer

Efter prov­tag­ning

Efter coro­na­vi­rus­prov­tag­ning bör du vara i hem­ka­ran­tän tills provsva­ret kom­mit. Det tar i medel­tal 1–5 dygn att få resul­ta­tet. Du kan få ditt testre­sul­tat från coro­na­vi­rus­te­tet som sms i din mobil, du kan kon­trol­le­ra det på Mina Kan­ta-sidor­na eller du kan kon­tak­ta din häl­so­sta­tion för att frå­ga om resultatet.

Om ditt testre­sul­tat är posi­tivt, ring­er Soi­tes enhet för före­byg­gan­de av infek­tio­ner dig.

Om ditt till­stånd för­säm­ras, kon­tak­ta Soi­tes sam­jour tfn 116 117 (per­so­ner som fyllt 16 år) eller barna­ku­ten tfn 06 826 4444 (per­so­ner som inte ännu fyllt 16 år). Kom ihåg att då näm­na att du tes­tats för coronaviruset.

Om du dia­gnos­ti­se­ras med coronavirussjukdomen

Om resul­ta­tet från ett coro­na­vi­rus­test är posi­tivt, kon­tak­tar Soi­tes enhet för före­byg­gan­de av infek­tio­ner dig per tele­fon för att dis­ku­te­ra fort­sat­ta åtgär­der. Soi­tes enhet för före­byg­gan­de av infek­tio­ner föl­jer med ditt häl­so­till­stånd aktivt under hela hemi­so­le­ring­en. Häl­so­till­stån­det hos en per­son med coro­na­vi­rus­sjuk­do­men kan för­änd­ras snabbt och det är där­för vik­tigt att föl­ja med sym­to­men dagligen.

Bud­dy Care-mobi­lap­pli­ka­tio­nen används för att föl­ja med ditt tillstånd

När coro­na­vi­rus­sjuk­do­men dia­gnos­ti­se­rats, får du anvis­ning­ar från Soi­tes enhet för före­byg­gan­de av infek­tio­ner om att lad­da ner mobi­lap­pli­ka­tio­nen Bud­dy Care till din smart­te­le­fon. Appli­ka­tio­nen används för att sam­la upp­gif­ter om hur dina sym­tom utveck­las under hemi­so­le­ring­en. Ifall de gräns­vär­den som yrkes­ut­bil­da­de per­so­ner inom häl­so- och sjuk­vår­den fast­ställt för sym­to­men över­skrids, får per­so­na­len på Soi­tes enhet för före­byg­gan­de av infek­tio­ner ett larm om det­ta i sitt eget pro­gram, och du får hjälp vid rätt tidpunkt.

Du kan ock­så använ­da Bud­dy Care för att vara i kon­takt med vård­per­so­na­len. Vård­per­so­na­len kan likaså vara i kon­takt med dig via appli­ka­tio­nen. Via appli­ka­tio­nen får du allt­så lätt kon­takt med yrkes­ut­bil­da­de per­so­ner i Soite.

Mobi­lap­pli­ka­tio­nen kan ock­så använ­das för att skic­ka vik­tig och aktu­ell infor­ma­tion om coronaviruset.

Länk: Karan­tän och iso­le­ring (THL)

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier