omaolo.fi Vaccinationer

Egen­vård hem­ma vid coronavirussjukdom

Om en per­son har en veri­fi­e­rad coro­na­vi­rus­sjuk­dom vars symp­tom är lind­ri­ga och per­so­nen inte hör till någon risk­grupp för sjuk­do­men kan hen vara hem­ma under sjuk­do­men.

Coro­na­vi­rus­sjuk­do­men ökar ris­ken för blod­prop­par. Mera infor­ma­tion nedan.

När du insjuknar:

Du kan åter­gå till en nor­mal var­dag när du är sym­tom­fri och iso­le­rings­ti­den har tagit slut. Sym­tom­fri­het inne­bär att febern är bor­ta och and­ra sym­tom klart hål­ler på att minska.

Länk: All­män­na hygi­en­reg­ler (THL)

Risk för blod­propp hos en pati­ent som har coronavirusinfektion

En coro­na­vi­rus­in­fek­tion med­för en stör­re risk för ventrom­bo­ser än and­ra luft­vägs­in­fek­tio­ner eftersom en coro­na­vi­rus­in­fek­tion akti­ve­rar koagulationssystemet.

I regel behö­ver under 40 år gam­la per­so­ner som inte har någon under­lig­gan­de sjuk­dom ing­et blod­propps­före­byg­gan­de medel med undan­tag av per­so­ner som är gra­vi­da. Om du har ris­ker som ökar ten­den­sen för blod­propp, kon­tak­ta smittskyddsskötaren.

Utö­ver själ­va trom­bos­be­nä­gen­he­ten för­höjs ris­ken för trom­bos av till exempel:

Under en coro­na­vi­rus­in­fek­tion kan man mins­ka på ris­ken för trombos:

Om du tidi­ga­re har haft ventrom­bos i en övre eller ned­re extre­mi­tet eller lungem­bo­li eller om du har fler än en av de ovan­nämn­da fak­to­rer­na som ökar ris­ken för trom­bos kan du löpa en stör­re risk för ventrom­bos. Kon­tak­ta smitt­skydds­skö­ta­ren (tfn 040 804 2781, mån-sön kl. 10–14) och en läka­re gör en indi­vi­du­ell bedöm­ning av om du behö­ver trom­bos­före­byg­gan­de medi­ci­ne­ring på grund av infektionen.

När kan man åter­gå till arbe­tet efter att ha varit sjuk?

Du kan åter­vän­da till arbe­tet efter att iso­le­ring­en har tagit slut, dvs. när det har gått 5 dygn sedan prov­tag­ning­en och du inte har feber och dina and­ra sym­tom har lind­rats avsevärt.

Om du har vår­dats på sjuk­hus ska du hål­las iso­le­rad hem­ma tills det har gått minst 14 dygn sedan sym­to­men började.

För­änd­ring­ar i lukt- eller smak­sin­net eller lind­rig ret­hos­ta är inte skäl för att fort­sät­ta isoleringen.

Om du arbe­tar inom häl­so- och sjuk­vår­den eller äldre­omsor­gen ska du föl­ja de anvis­ning­ar som din arbets­gi­va­re gett.

Smit­to­ris­ken kan mins­kas hem­ma ock­så med föl­jan­de var­dag­li­ga knep:

Om du får all­var­li­ga symp­tom som t.ex. and­nöd och om ditt all­män­till­stånd försämras:

Per­so­ner som hör till en risk­grupp bör kon­tak­ta sjuk­vår­den med läg­re trös­kel än and­ra. Till risk­grup­per hör:

Symp­tom hos barn som krä­ver ome­del­bar behandling:

De nedan­stå­en­de anvis­ning­ar­na gäl­ler all­tid obe­ro­en­de av sjuk­domsalst­ra­re och pri­mär­sjuk­dom. Om ett barn insjuk­nar och hen får något av de föl­jan­de symp­to­men, sök er till läkar­vård så snart som möjligt:

När du vår­dar någon som insjuknat:

När du vår­dar ett sjukt barn:

Städ­ning, tvätt­ning och renhållning:

Läs mera på THL:s webb­si­da.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier