omaolo.fi Vaccinationer
10.09.2021

En expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set har inträf­fat vid Sand­bo ser­vice­bo­en­de med heldygnsomsorg

Vid Soi­tes enhet för ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg Sand­bo i Kro­no­by har det inträf­fat en expo­ne­ring för coro­na­vi­rus som utreds som bäst.

Vid Sand­bo enhet råder en tem­po­rär besöks­be­gräns­ning. Besök ska avta­las på för­hand med per­so­na­len. Soi­te infor­me­rar anhö­ri­ga om saken.

Anta­let coro­na­vi­russmit­tor har bör­jat öka i Soi­tes områ­de den­na vec­ka. Störs­ta ande­len av smit­tor­na har kon­sta­te­rats hos ovac­ci­ne­ra­de personer.

Vi vill än en gång påmin­na om att det är vik­tigt att vac­ci­ne­ra sig. Var­je beslut att låta vac­ci­ne­ra sig har betydelse.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

  1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
  2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot långvariga effekter av covid-19-sjukdom, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
  3. Genom att vaccinera dig kan du utöver dig själv också skydda andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
  4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdom. Länk: Information om coronavirusvacciner
  5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier