omaolo.fi Vaccinationer
05.11.2020

En mobi­lap­pli­ka­tion till hjälp i upp­följ­ning­en av coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter som är i hemi­so­le­ring i Soite

Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­te har inlett upp­följ­ning av pati­en­ter med coro­na­vi­rus­sjuk­do­men med en mobi­lap­pli­ka­tion. Appli­ka­tio­nen under­lät­tar upp­följ­ning­en av dem som insjuk­nat i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och gör det möj­ligt för dem att kom­mu­ni­ce­ra med yrkes­ut­bil­da­de i Soi­te.   

Häl­so­till­stån­det hos en per­son med coro­na­vi­rus­sjuk­do­men kan för­änd­ras snabbt. Det är där­för vik­tigt att föl­ja med sym­to­men dag­li­gen. När coro­na­vi­rus­sjuk­do­men dia­gnos­ti­se­rats, får den insjuk­na­de anvis­ning­ar från Soi­tes enhet för före­byg­gan­de av infek­tio­ner om att lad­da ner mobi­lap­pli­ka­tio­nen Bud­dyCa­re till sin smart­te­le­fon. Appli­ka­tio­nen används för att sam­la upp­gif­ter om hur sym­to­men hos den som insjuk­nat i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men utveck­las under hemi­so­le­ring­en. Ifall de gräns­vär­den som yrkes­ut­bil­da­de per­so­ner inom häl­so- och sjuk­vår­den fast­ställt för sym­to­men över­skrids, får per­so­na­len på Soi­tes enhet för före­byg­gan­de av infek­tio­ner ett larm om des­sa i sitt eget pro­gram, och den som insjuk­nat får hjälp vid rätt tidpunkt.

Utö­ver sym­to­men­kät kan den som insjuk­nat i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men använ­da Bud­dyCa­re-appli­ka­tio­nen för att vara i kon­takt med vård­per­so­na­len. Vård­per­so­na­len kan likaså vara i kon­takt med den som insjuk­nat. Appli­ka­tio­nen ger de insjuk­na­de sin­nes­ro eftersom de vet att yrkes­ut­bil­da­de per­so­ner föl­jer med deras häl­so­till­stånd på distans och vet att de kan vid behov lätt kon­tak­ta en yrkes­ut­bil­dad per­son i Soi­te via appli­ka­tio­nen. Via mobi­lap­pli­ka­tio­nen kan Soi­te ock­så dela vik­tigt och aktu­ell infor­ma­tion till dem som använ­der applikationen.

Mobi­lap­pli­ka­tio­nen under­lät­tar vård­per­so­na­lens arbe­te genom att sym­to­men­kä­ter­na auto­ma­ti­se­ras. Hit­tills har de insjuk­na­de kon­tak­tats per tele­fon och upp­gif­ter sam­lats manu­ellt i en tabell. Tack vare appli­ka­tio­nen behö­ver per­so­na­len inte ringa så många sam­tal och mer resur­ser fri­görs till spår­ning­en av infektioner.

Mobi­lap­pli­ka­tio­nen Bud­dyCa­re har tidi­ga­re varit i bruk på inre­me­di­cins­ka poli­kli­ni­ken i Soi­te hos pati­en­ter som ska kom­ma för kolo­sko­pi. Under våren 2020 utveck­la­de Bud­dy Healt­h­ca­re en ver­sion av appli­ka­tio­nen som sjuk­hu­sen kan använ­da för att på distans föl­ja med sym­to­men hos dem som insjuk­nat. Soi­te tog i bruk syste­met för upp­följ­ning av sym­to­men hos per­so­ner med coro­na­vi­rus­sjuk­do­men i november.

Soi­te har aktivt utnytt­jat elektro­nis­ka kana­ler i coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen: det är möj­ligt att bestäl­la tid till ett coro­na­vi­rus­test till Soi­tes dri­ve-in-tes­ta­tion via Omaolo-appli­ka­tio­nen och man kan få resul­ta­tet från ett coro­na­vi­rus­test i sin mobil. Genom Bud­dyCa­re-appli­ka­tio­nen får ock­så de som insjuk­nat i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men till­gång till elektro­nis­ka tjäns­ter. De elektro­nis­ka tjäns­ter­na kom­plet­te­rar de övri­ga prax­i­sen i frå­ga om vård och om att uträt­ta ären­den i Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier