omaolo.fi Vaccinationer
23.03.2020

En ny coro­na­vi­rus­smit­ta har kon­sta­te­rats i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­tes områ­de. Smit­tan bekräf­ta­des nat­ten till mån­dag 23.3.2020. Smit­tan är inte för­knip­pad med de två smit­tor­na som kon­sta­te­rats tidi­ga­re i Soi­tes område.

Soi­te bekräf­tar att den smit­ta­de per­so­nen är en anställd i Soi­te. Smitt­ked­jan har kun­nat bestäm­mas nog­grant, och man har vid­ta­git för­sik­tig­hets­åt­gär­der. Alla som expo­ne­rats för smit­tan har infor­me­rats om situ­a­tio­nen. Sam­man­lagt åtta per­so­ner har expo­ne­rats för smittan.

Den smit­ta­de per­so­nen är iso­le­rad i sitt hem och är i gott skick.

THL föl­jer med den inter­na­tio­nel­la situ­a­tio­nen och upp­da­te­rar infor­ma­tion på den­na sida:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Mer infor­ma­tion:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/virussjukdomar/coronaviruset-covid-19

Van­li­ga frå­gor om coro­na­vi­ru­set covid-19

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier