omaolo.fi Vaccinationer
04.06.2021

En ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område

Situ­a­tio­nen i dag

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan hör till en tidi­ga­re smitt­ked­ja. Tre pati­en­ter som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus. 

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom! 

Vi påmin­ner om att coro­na­vi­rus­tes­ter för­knip­pa­de med arbets- eller semester­re­sor görs via den pri­va­ta sek­torn eller inom före­tags­häl­so­vår­den. På Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning­ar och på barna­ku­ten tas endast coro­na­vi­rus­prov av per­so­ner som har sym­tom på coro­na­vi­ru­set samt görs coro­na­tes­ter för­knip­pat med inresa. 

Infor­me­ring om coronaläget 

I fort­sätt­ning­en upp­da­te­ras situ­a­tions­bil­den för coro­nalä­get i Soi­tes områ­de mån­da­gar och tors­da­gar. Dess­utom infor­me­rar vi all­tid när den regi­o­na­la COVID-19-myn­dig­hets­grup­pen har möte. 

Vi infor­me­rar om coro­nalä­get utan­för den pla­ne­ra­de tid­ta­bel­len endast om situ­a­tions­bil­den för­änd­ras väsent­ligt. Vi infor­me­rar till exem­pel om posi­ti­va coro­na­testre­sul­tat som kon­sta­te­rats under en helg först efter hel­gen om inte resul­ta­ten är avvi­kan­de på något sätt eller inne­bär sär­skild risk. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier