omaolo.fi Vaccinationer
19.01.2021

En risk för coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de på buss­re­sa mel­lan Kan­nus och Kar­le­by 15.1.2021

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de och vi infor­me­ra­de om dem tidi­ga­re i dag. Utred­ning­ar­na har slut­förts ock­så i frå­ga om den tred­je smit­tan och smitt­ked­jan är nu känd. Smitt­ked­jor­na är allt­så nu kän­da i frå­ga om alla tre smittor.

En av smit­tor­na har lett till en even­tu­ell expo­ne­ring av buss­pas­sa­ge­ra­re på Pohjo­lan Mat­kas rutt Kan­nus-Kar­le­by-Kan­nus fre­dag 15.1.2021. Expo­ne­ring­en för coro­na­vi­ru­set har kun­nat ske under busstu­ren som star­ta­de i Kan­nus 15.1.2021 kl. 7.55 och var fram­me i Kar­le­by kl. 8.45. Expo­ne­ring kan ock­så ha sett på retur­re­san 15.1.2021 kl. 11.35–12.25 på Pohjo­lan Mat­kas bussrutt från Kar­le­by till Kannus.

Vi ber att de som varit med på des­sa busstu­rer 15.1.2021 föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coronavirusprovtagning.

Det har tagits lite fär­re coro­na­vi­rus­prov i Soi­tes områ­de på sista tiden, så vi vill starkt beto­na att man bör söka sig till prov­tag­ning ock­så om man bara har lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set och genast om man fått symtom.

Vän­li­gen kom ihåg att använ­da ansikts­mask enligt rekom­men­da­tio­ner­na!

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du har endast lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
  • Låt dig vaccineras när det är din tur.

Det är vik­tigt att söka sig till prov­tag­ning ock­så om man bara har lind­ri­ga symtom!

Elektro­nisk kontakt:

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv. Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest.

Kon­takt per telefon:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499 (vux­na, över 16-åring­ar som insjuk­nat). Soi­tes barna­kut är öppen dyg­net runt 24/7, tfn 06 826 4444 (under 16 år gam­la som insjuk­nat). Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, bör du kon­tak­ta Soi­tes sam­jour, tfn 116 117.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier