omaolo.fi Vaccinationer
25.10.2021

Per­so­ner som fyllt 60 år, per­so­ner som hör till en risk­grupp samt boen­de på ser­vice­bo­en­de­en­he­ter bör­jar ges en tred­je coro­na­vac­cin­dos den här vec­kan i Soite

Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL har instru­e­rat regi­o­ner­na att bör­ja ge föl­jan­de mål­grup­per en tred­je dos coro­na­vi­rus­vac­cin: alla per­so­ner över 60 år, boen­de på insti­tu­tio­ner och vård­hem oav­sett ålder och per­so­ner som fyllt 12 år som hör till risk­grupp 1 eller 2. Des­sa mål­grup­per bör­jar ges en tred­je vac­cin­dos under den här vec­kan (vec­ka 43) i Soi­te. Den tred­je vac­cin­do­sen kan ges när det gått minst sex måna­der sedan den and­ra vaccindosen.

För dem som bor på insti­tu­tio­ner och vård­hem ges den tred­je coro­na­vac­cin­do­sen vid Soi­tes boen­de­en­he­ter. Vac­ci­na­tio­ner vid Soi­tes ser­vice­bo­en­de­en­he­ter inleds vec­ka 43.

Om det gått sex måna­der sedan den and­ra coro­na­vac­cin­do­sen, kan alla per­so­ner som fyllt 60 år samt per­so­ner som fyllt 12 år och hör till risk­grupp 1 eller 2 söka sig till Soi­tes vac­ci­na­tions­stäl­le för att få sin tred­je vac­cin­dos. Med medi­cins­ka risk­grup­per avses grup­per­na 1 och 2 i vaccinationsordningen.

Grupp 1: 12–60 år gam­la per­so­ner som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt ökar ris­ken för svår coronavirussjukdom

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling
 • Svår störning i immunförsvaret
 • Svår kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk lungsjukdom
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom

Grupp 2: 12–60 år gam­la per­so­ner som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som ökar ris­ken för svår coronavirussjukdom

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (men inte blodtryckssjukdom ensam)
 • En neurologisk sjukdom eller ett neurologiskt tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné
 • En psykossjukdom
 • Sjuklig fetma (viktindex över 40)

På THL:s webb­plats finns mer infor­ma­tion om risk­grup­per­na 1 och 2.

Den tred­je vac­cin­do­sen ges i förs­ta hand med sam­ma vac­cin­pre­pa­rat som den and­ra dosen, ifall det inte finns någ­ra medi­cins­ka hin­der för det. Läs mera i THL:s med­de­lan­de.

Dess­utom rekom­men­de­rar THL att äld­re per­so­ner och per­so­ner som hör till medi­cins­ka risk­grup­per för all­var­lig coro­na­vi­rus­sjuk­dom och som har smit­tats av coro­na­vi­ru­set samt fått en dos coro­na­vac­cin får en and­ra dos som boos­terdos. Den and­ra vac­cin­do­sen kan erbju­das dem tidi­gast sex måna­der efter anting­en coro­na­vi­rus­in­fek­tio­nen eller den före­gå­en­de vac­cin­do­sen, bero­en­de på vil­ken­de­ra som inträf­fat senast.

Den tred­je vac­cin­do­sen fås vid Soi­tes vaccinationsställen

Den tred­je vac­cin­do­sen kan ges när det gått minst sex måna­der sedan den and­ra vac­cin­do­sen. Det­ta kon­trol­le­ras vid vac­ci­na­tions­stäl­let och om det inte gått sex måna­der sedan den and­ra vac­cin­do­sen kan den tred­je dosen inte ännu ges.

Den tred­je vac­cin­do­sen fås vid Soi­tes vac­ci­na­tions­stäl­len. Man kan kom­ma för vac­ci­na­tion via tids­bok­ning­en eller genom att kom­ma till en tids­bok­nings­fri walk-in-vaccinering.

Under tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar kan man kom­ma för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Man kan fort­fa­ran­de boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion på web­ben via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon via vac­ci­na­tions­cen­tra­lens sek­re­te­ra­re, tfn 040 804 2821 (tele­fon­tid: mån-fre kl. 12–15). Tid kan ock­så bokas per tele­fon via den egna häl­so­cen­tra­len. Vac­ci­na­tions­ti­der för den tred­je vac­cin­do­sen öpp­nas den här vec­kan i den elektro­nis­ka tidsbokningen.

Om de som tar en tred­je vac­cin­dos vill kan de få influ­ensa­vac­ci­net vid sam­ma besök så att de inte behö­ver gå stän­digt på vac­ci­na­tio­ner.  För den övri­ga befolk­ning­en inleds influ­ensa­vac­ci­na­tio­ner i mit­ten av novem­ber och vi infor­me­rar när­ma­re om det­ta inom en snar fram­tid i Soi­tes kanaler.

Vac­ci­ner

När den tred­je vac­cin­do­sen ges utnytt­jas BioN­Tech-Pfi­zers Comir­na­ty-vac­cin och Moder­nas Spi­ke­vax-vac­cin. I förs­ta hand rekom­men­de­ras sam­ma pre­pa­rat som den som vac­ci­ne­ras har fått som sin and­ra dos, men vid behov kan ock­så ett annat pre­pa­rat erbjudas.

Då Moder­nas Spi­ke­vax ges som tred­je dos används dock endast en halv dos. I sina under­sök­ning­ar har vac­cin­till­ver­ka­ren använt en halv dos som boos­terdos och det­ta har gett ett myc­ket bra vac­cin­svar. Med en mind­re dos Spi­ke­vax är ock­så san­no­lik­he­ten för biverk­ning­ar mindre.

Ock­så för de per­so­ner som fått sina två förs­ta vac­cin­do­ser med ett kort inter­vall rekom­men­de­rar man i fort­sätt­ning­en Comir­na­ty eller en halv dos av Spi­ke­vax som tred­je dos. När det gäl­ler per­so­ner med kraf­tigt ned­satt immun­för­svar kan man som tred­je dos fort­fa­ran­de ge en hel Spikevax-dos.

Om den som vac­ci­ne­ras inte kan ges ett mRNA-vac­cin på grund av aller­gi, kan man använ­da Astra­Ze­necas eller Jans­sens vaccin.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier