omaolo.fi Vaccinationer
11.05.2021

Ett avbrott i använd­ning­en av Omaolo-tjäns­ten — den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning på paus tis­dag 11.5 kl. 13–15

Det sker ett avbrott i använd­ning­en av riksom­fat­tan­de Omaolo-tjäns­ten i dag tis­dag 11.5.2021 kl. 13–15 på grund av en pro­gram­upp­da­te­ring. Upp­da­te­ring­en orsa­kar ett avbrott på upp­skatt­nings­vis högst två tim­mar och Omaolo kan inte använ­das under avbrottet.

I Soi­tes områ­de inne­bär det­ta bland annat att tids­bok­ning till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning inte kan göras via Omaolo i dag kl. 13–15.

Om du har ens lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss elektro­niskt eller per tele­fon! Kom inte till Soi­tes enhet utan att ta kon­takt på förhand.

Tele­fon­bok­ning till coronavirusprovtagning

Vux­na, över 15 år gam­la per­so­ner som insjuknat:

  • Coronarådgivningsnumret: tfn 06 828 7499. Öppen vardagar kl. 8-17 och under veckoslut kl. 8-16.
  • Soites samjour: tfn 116 117. Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård.

Under 16 år gam­la per­so­ner som insjuknat:

  • Barnakuten: tfn 06 826 4444. Öppen 24/7.

Tyvärr har det för­säm­ra­de coro­na­vi­rus­lä­get orsa­kat rus­ning i Soi­tes coro­naråd­giv­nings- och tids­bok­nings­num­mer. Vi ber där­för om tålamod.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier