omaolo.fi Vaccinationer
22.09.2020

Ett nytt fall av coronasmitta

I Soi­tes områ­de har idag  22.9.2020 kon­sta­te­rats ett nytt fall av coro­na­vi­rus­smit­ta. Smit­tan är rela­te­rad till en tidi­ga­re smit­to­ked­ja och där­för före­kom­mer inga nya expo­ne­ring­ar. Den smit­ta­de per­so­nen befin­ner sig i hem­ka­ran­tän. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 44 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier