omaolo.fi Vaccinationer

Even­tu­el­la exponeringsplatser

På den­na sida listas plat­ser där expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set kan ha skett. Om alla per­so­ner som varit när­va­ran­de vid expo­ne­ring­en har kun­nat kon­tak­tas, läggs inte plat­sen till på den­na lis­ta. De even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser­na syns i 21 dagar på den­na sida.

Det kan ha skett expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set på föl­jan­de platser:

De senas­te upp­gif­ter­na som fåtts:

Plat­ser som med­de­lats tidigare:

Vi ber att de som varit på even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser föl­jer med sina sym­tom och söker sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning med låg trös­kel

Vän­li­gen beak­ta att du inte behö­ver kon­tak­ta Soi­te per tele­fon om du inte har sym­tom även om du varit på en even­tu­ell expo­ne­rings­plats. Det räc­ker med att du föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na, dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt och und­vi­ker onö­di­ga sam­man­koms­ter, använ­der ansikts­mask omsorgs­fullt, hål­ler ett säker­hets­av­stånd på 2 meter och skö­ter hand­hy­gi­e­nen. Boka tid till coro­na­prov­tag­ning om du har ens lind­ri­ga symtom.

Om du träf­fat en per­son som expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set men som inte insjuk­nat, kan du föl­ja med ditt häl­so­till­stånd hem­ma och föl­ja coro­naan­vis­ning­ar­na. Om du har expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set, ring­er man dig från Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier