omaolo.fi Vaccinationer
13.09.2020

Fem nya coro­na­vi­russmit­tor har kon­sta­te­rats i Lestijärvi

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte regel­bun­det och vid behov ock­så under vec­ko­slu­ten och upp­rätt­hål­ler lägesbilden.

Det har kon­sta­te­rats fem nya coro­na­vi­russmit­tor i Lestijär­vi i Soi­tes områ­de. De smit­ta­de är i hemi­so­le­ring och kart­lägg­ning­en av even­tu­el­la expo­ne­ra­de pågår. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 39 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt.

Som för­sik­tig­hets­åt­gärd tar Soi­te ett coro­na­vi­rus­prov av alla ele­ver (års­kur­ser­na 0–9) och hela per­so­na­len vid Les­tin kou­lu på mån­dag mor­gon 14.9.2020. Sko­le­le­ver som har symp­tom upp­ma­nas und­vi­ka skol­skjuts, men för­äld­rar­na ska föra bar­nen till prov­tag­ning­en. Efter det över­går ele­ver­na till distansundervisning.

Dess­utom gäl­ler ett besöks­för­bud som för­sik­tig­hets­åt­gärd vid äldre­bo­en­de­en­he­ten Koti­pirt­ti i Lestijär­vi, och alla boen­de och per­so­na­len vid enhe­ten tes­tas för coro­na­vi­ru­set. Des­sa prov­tag­ning­ar har redan inletts.

I Mel­lers­ta Öster­bot­tens land­skap gäl­ler en rekom­men­da­tion om ansikts­mas­ker. En ansikts­mask är ett sätt att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spridas.

Använd­ning av ansikts­mask rekom­men­de­ras för per­so­ner som är över 15 år:

  • i kollektivtrafiken
  • när man söker sig till ett coronavirustest
  • när man återvänder till Finland från ett riskland.
  • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Det är dock fort­fa­ran­de av störs­ta vikt att hål­la säker­hets­av­stånd på 1–2 meter all­tid när det är möj­ligt, att tvät­ta hän­der­na, att hos­ta i ärmen eller i en näs­duk för engångs­bruk, att und­vi­ka att röra sig i ansik­tet och att und­vi­ka offent­li­ga plat­ser om man har symptom.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier