omaolo.fi Vaccinationer
10.10.2020

Fem nya fall av coro­na­vi­rus­smit­ta har kon­sta­te­rats inom Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats fem nya fall av coro­na­vi­rus­smit­ta inom Soi­tes områ­de. Smit­tor­na är rela­te­rad till tidi­ga­re smit­to­ked­jor. De som expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och har satts i karantän.

En pati­ent med coro­na­vi­rus­sjuk­do­men vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 73 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pandemin.

Man bör söka sig till test ock­så om man har lind­ri­ga symtom

Om du har ens lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set, stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss! Ring coro­naråd­giv­nings­num­ret 06 828 7499, och en yrkes­ut­bil­dad per­son i Soi­te bedö­mer ditt vård­be­hov. Vid behov ber vi dig kom­ma till en mot­tag­ning och på coronavirustest.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier