omaolo.fi Vaccinationer
21.06.2021

FINENTRY-tjäns­ten som hand­le­der per­so­ner som reser till Fin­land under coro­na­vi­ruspan­de­min tas i bruk i dag i Mel­lers­ta Österbotten

Finentry.fi-tjänsten tas i bruk i dag 21.6.2021 i Mel­lers­ta Öster­bot­ten. FINENTRY (www.finentry.fi) är en digi­tal tjänst som används med en webb­lä­sa­re. Tjäns­ten gör resan­de till Fin­land och coro­na­vi­rus­prov­tag­ning i sam­band med inre­sa smi­di­ga­re under coronaviruspandemin.

Med hjälp av FINENTRY får en per­son som pla­ne­rar en resa till Fin­land instruk­tio­ner om åtgär­der för­knip­pa­de med coro­na­vi­ru­set vid inre­sa till Fin­land. Via tjäns­ten kan en rese­när boka tid till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning i Fin­land vid ett prov­tag­nings­stäl­le hos en av FINENTRYs avtals­part­ners eller får instruk­tio­ner om att ord­na prov­tag­ning någon annanstans. 

FINENTRY-tjäns­ten gör det smi­di­ga­re att kom­ma till Fin­land under coro­na­vi­ruspan­de­min. I tjäns­ten får en rese­när infor­ma­tion och instruk­tio­ner om coro­na­vi­rus­prov­tag­ning och fri­vil­lig karan­tän. I FINENTRY-tjäns­ten kan man till exempel:

  • boka tid till coronavirusprovtagning i Finland
  • få instruktioner via sms om att gå till provtagning
  • få resultatet från ett coronavirustest via sms.

Bruk av FINENTRY rekom­men­de­ras alla som kom­mer till Fin­land från utlan­det, både för fin­län­da­re som åter­vän­der till hem­lan­det och utlän­ning­ar som kom­mer till landet.

Ser­vice på oli­ka språk

Tjäns­ten upp­da­te­ras enligt instruk­tio­ner från Fin­lands myn­dig­he­ter och gör det lät­ta­re att få aktu­ell infor­ma­tion och att upp­da­te­ra infor­ma­tio­nen på oli­ka språk. Tjäns­ten är inled­nings­vis till­gäng­lig på fins­ka, svens­ka och eng­els­ka och steg­vis på fle­ra and­ra språk. Tjäns­ten kan använ­das med mobil och med en webb­lä­sa­re och det är fri­vil­ligt och avgifts­fritt att använ­da den.

FINENTRY-tjäns­ten beak­tar oli­ka slags rese­nä­rer, t.ex. fin­län­da­re som åter­vän­der till hem­lan­det och per­so­ner som kom­mer till Fin­land p.g.a. arbe­te, stu­di­er eller av någon annan orsak. Ibruk­ta­gan­det av FINENTRY-tjäns­ten inver­kar inte på begräns­ning­ar­na i frå­ga om inre­sa. Des­sa över­va­kas av gräns­be­vak­nings­myn­dig­he­ter­na vid gränsövergångsställena.

Syf­tet med FINENTRY är att göra åtgär­der­na som är för­knip­pa­de med inre­sa och häl­so­sä­ker­het smi­di­ga både för myn­dig­he­ter och för rese­nä­rer. De fins­ka myn­dig­he­ter­na hop­pas att så många som möj­ligt som kom­mer till Fin­land använ­der FINENTRY. Där­för utveck­las ock­så tjäns­tens använd­bar­het hela tiden.

Tjäns­ten har pla­ne­rats i sam­ar­be­te med häl­so- och säker­hets­myn­dig­he­ter­na samt tra­fik­fö­re­ta­gen. Tjäns­ten pro­du­ce­ras tek­niskt av Helsing­fors och Nylands sjuk­vårds­di­strikt (HUS).

Mer infor­ma­tion: www.finentry.fi

Om begräns­ning­ar i frå­ga om inre­sa till Fin­land: www.raja.fi/sv/corona-info  och www.raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona

Länk: THL:s anvis­ning­ar i frå­ga om resor

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier