omaolo.fi Vaccinationer
30.12.2020

För­ord­ning­ar och rekom­men­da­tio­ner i Soi­tes områ­de oför­änd­ra­de – fira ett coro­na­sä­kert nyår

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la COVID-19-myn­dig­hets­ar­bets­grupp sam­man­träd­de på ons­dag mor­gon 30.12.2020 för att juste­ra situ­a­tions­bil­den angå­en­de coro­na­vi­ru­set i Soi­tes områ­de. Soi­tes områ­de är fort­fa­ran­de i acce­le­ra­tions­fa­sen för coro­na­vi­rus­sprid­ning­en och de gäl­lan­de begräns­ning­ar­na och rekom­men­da­tio­ner­na för­blir i kraft till 10.1.2021.

Även om man kon­sta­te­rat ensta­ka posi­ti­va coro­na­vi­russmit­tor inom Soi­tes områ­de efter julen är situ­a­tio­nen i Soi­tes områ­de fort­fa­ran­de lugn. Mel­lers­ta Öster­bot­tens COVID-19 myn­dig­hets­ar­bets­grupp vill även tac­ka invå­nar­na i Soi­tes områ­de för att man följt anvis­ning­ar­na, i syn­ner­het angå­en­de använd­ning­en av masker.

Coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen i Mel­lers­ta Öster­bot­tens när­lig­gan­de land­skap är säm­re än i Soi­tes områ­de, myn­dig­hets­grup­pen beslöt låta begräns­ning­ar­na och för­ord­ning­ar kvar­stå. Soi­tes områ­de defi­nie­ras fort­fa­ran­de som ett områ­de i accelerationsfasen.

En kom­plett lis­ta över områ­dets coro­na­vi­rus­be­gräns­ning­ar och –rekom­men­da­tio­ner hit­tas på Soi­tes coro­nawebb­si­da: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

COVID-19-myn­dig­hets­ar­bets­grup­pen sam­las näs­ta gång 5.1.2021.

Rekom­men­da­tio­ner för nyårsfirandet

Soi­te påmin­ner om coro­na­sä­ker­he­ten vid nyårs­fi­ran­det. Vid raket­skju­tan­det ska man i år utö­ver de van­li­ga säker­hets­åt­gär­der­na även beak­ta coro­na­sä­ker­he­ten. I coro­na­ti­der rekom­men­de­ras att firan­det görs via fjär­ran­slut­ning och att man använ­der skydds­mas­ker och tilläm­par ade­kva­ta säkerhetsåtgärder.

Soi­te rekom­men­de­rar att man und­vi­ker när­kon­tak­ter utan­för famil­jen i enlig­het med eget över­vä­gan­de, och att man även vid pri­va­ta sam­man­koms­ter sam­las högst 10 per­so­ner sam­ti­digt. Vi ber nyårs­fi­ra­re beak­ta att även utom­hus till exem­pel vid raketav­fyr­ning bör säll­ska­pets stor­lek begrän­sas till under 10 personer.

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­to­ked­jor­na har utretts och de expo­ne­ra­de kart­lagts. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Sam­man­lagt har under hela pan­de­min nu kon­sta­te­rats 153 coro­na­vi­russmit­tor i hela Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier