omaolo.fi Vaccinationer
09.10.2020

Fyra nya fall av coro­na­vi­rus­smit­ta har kon­sta­te­rats inom Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats fyra nya fall av coro­na­vi­rus­smit­ta inom Soi­tes områ­de. Fal­len är för­knip­pa­de med smitt­ked­jan i Vasa. För när­va­ran­de kart­läggs de som expo­ne­rats för viru­set och sätts i karantän. 

För när­va­ran­de är inga pati­en­ter med coro­na intag­na på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus. 

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 68 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pandemin.

Man bör söka sig till test ock­så om man har lind­ri­ga symtom

Om du har ens lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set, stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss! Ring coro­naråd­giv­nings­num­ret 06 828 7499, och en yrkes­ut­bil­dad per­son i Soi­te bedö­mer ditt vård­be­hov. Vid behov ber vi dig kom­ma till en mot­tag­ning och på coronavirustest.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier