omaolo.fi Vaccinationer
12.03.2020

Gå på besök endast om du är frisk

Soi­tes rekom­men­da­tion är uti­från THL:s anvis­ning att man ska und­vi­ka besök vid sjuk­hus, vård­in­rätt­ning­ar och boen­de­en­he­ter om man har för­kyl­nings­symp­tom.

THL har 9.3.2020 gett en rekom­men­da­tion om att man bör und­vi­ka besök vid sjuk­hus, vård­in­rätt­ning­ar, ser­vice­hem och hem­ma hos äld­re om man är sjuk. Det­ta gäl­ler ock­så om man har endast lind­ri­ga för­kyl­nings­symp­tom. Det är sär­skilt vik­tigt att und­vi­ka besök om du har lind­ri­ga eller svå­ra symp­tom på luft­vägs­in­fek­tion och har kom­mit hem från ett områ­de med coronavirusepidemi.

Det nya coro­na­vi­ru­set (covid-19) inne­bär en stör­re risk för äld­re per­so­ner och risk­grup­per än för den övri­ga befolk­ning­en. Viru­set orsa­kar ofta­re all­var­li­ga symp­tom hos äld­re per­so­ner och per­so­ner som redan har någon pri­mär­sjuk­dom som t.ex. dia­be­tes, en hjärt­sjuk­dom eller en lungsjukdom.

THL rekom­men­de­rar dess­utom att inte ens en per­son med lind­ri­ga symp­tom tas med på besök hos sina mor- eller far­för­äld­rar och att man inte ber mor- och far­för­äld­rar­na att skö­ta ett sjukt barn.

Coro­na­vi­ru­set smit­tar genom berö­ring eller som dropp­smit­ta när en män­ni­ska hos­tar eller nyser. Viru­set kan ock­så smit­ta via smut­si­ga hän­der och ytor. När­stå­en­de till äld­re och per­so­ner som hör till risk­grup­per har en cen­tral roll i att före­byg­ga sprid­ning av virussjukdomen.

Gör så här om du miss­tän­ker att din när­stå­en­de har en coronavirusinfektion

Om du miss­tän­ker att din när­stå­en­de har en coro­na­vi­rus­in­fek­tion, upp­ma­na hen att ringa Soi­tes råd­giv­nings­te­le­fon om coro­na­vi­ru­set 06 828 7499 kl. 10–14 eller ring num­ret själv. And­ra tider under tjäns­te­tid ring din egen häl­so­sta­tion och utan­för tjäns­te­tid ring Soi­te sam­jour 06 826 4500. För att få all­män infor­ma­tion om coro­na­vi­ru­set ring det natio­nel­la råd­giv­nings­num­ret 0295 535 535.

Läget gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set hålls hela tiden under upp­sikt. De senas­te upp­gif­ter­na och instruk­tio­ner­na finns all­tid på THL:s webbplats:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Käl­la: https://thl.fi/fi/-/jos-olet-vahaakaan-sairas-soita-mummolle-ala-mene-kaymaan?redirect=%2Ffi%2F

Länk: Gör så här om du miss­tän­ker en coronavirusinfektion

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier