omaolo.fi Vaccinationer
15.03.2020

Gör så här vid miss­tan­ke om coronavirusinfektion

HAR UPPDATERATS 16.3.2020

Om du har för­kyl­nings­symp­tom, stan­na hem­ma!
Om du har lind­ri­ga symp­tom kan du i lugn och ro vara hem­ma även om du är sjuk. Ring endast om du har såda­na symp­tom att du inte kla­rar dig med hjälp av egen­vårds­an­vis­ning­ar.

Alla som miss­tän­ker en coro­na­vi­rus­smit­ta eller influ­en­sa, bör stan­na hem­ma i minst en vec­ka efter att symp­to­men bör­jat. Om symp­to­men räc­ker en läng­re tid, stan­na hem­ma när du har symp­tom samt där­till en symp­tom­fri dag.

Om du har svår and­nöd och hem­vård inte räc­ker eller om du miss­tän­ker att du smit­tats med coro­na­vi­ru­set, kom inte in i Soi­tes verk­sam­hets­stäl­len, utan ring oss först.

Num­ret till Soi­tes råd­giv­nings­te­le­fon gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set är 06 828 7499.

Num­ret kan ring­as var­je dag kl. 8–20.

Övri­ga tider ring sam­jou­rens num­mer 06 826 4500.

Råd­giv­nings­te­le­fo­nens tele­fon­tid änd­ras enligt behov och situ­a­tion. Soi­te föl­jer hela tiden med situationen.

Sam­ta­len som kom­mer till råd­giv­nings­te­le­fo­nen besva­ras av en sjuk­skö­ta­re som utre­der om det finns skäl att miss­tän­ka en coro­na­vi­rus­in­fek­tion. Om en coro­na­vi­rus­in­fek­tion ver­kar möj­lig, ger sjuk­skö­ta­ren instruk­tio­ner. Soi­te har öpp­nat en sepa­rat coro­na­vi­ruspo­li­kli­nik.

På num­ret ges ing­en all­män häl­so­råd­giv­ning. Om symp­to­men inte tyder på coro­na­vi­rus­in­fek­tion, ombes per­so­nen som ringt att kon­tak­ta and­ra tjäns­ter inom häl­so- och sjukvården.

För coro­na­vi­ru­set testas:

  • personer som hamnar på sjukhus p.g.a. en allvarlig luftvägsinfektion
  • personer som arbetar inom social- och hälsoväsendet och som insjuknat i en akut luftvägsinfektion. De som har lindriga symptom kan i lugn och ro vara hemma
  • personer på sjukhusavdelning eller en boendeenhet inom Vård och omsorg som har en akut luftvägsinfektion
  • enligt en läkares bedömning över 65-åringar som har en primärsjukdom och en akut luftvägsinfektion

Soi­te föl­jer kon­ti­nu­er­ligt med coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen. Den senas­te infor­ma­tio­nen och de senas­te  instruk­tio­ner­na finns all­tid på Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd Thl:s webbplats: 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Natio­nell tele­fon­råd­giv­ning om coronaviruset

Det har öpp­nats en natio­nell tele­fon­råd­giv­ning om det nya coro­na­vi­ru­set. Tele­fon­råd­giv­ning­en erbju­der all­män infor­ma­tion om viru­set. Råd­giv­ning­ens num­mer är 0295 535 535.

Tele­fon­råd­giv­ning­en är öppen var­da­gar kl. 8–21 och lör­da­gar kl. 9–15. Tele­fon­råd­giv­ning­en ger inte häl­so­råd­giv­ning eller hand­led­ning vid aku­ta symp­tom. Vi upp­ma­nar dig att ringa det­ta num­mer om du behö­ver all­män­na råd gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set.

Van­li­ga frå­gor om coro­na­vi­ru­set COVID-19:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier