omaolo.fi Vaccinationer

Gör så här

Hur kan coro­na­vi­ru­set för­byg­gas? (THL)

En rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask i Soi­tes område

Anvis­ning: Så här använ­der du en ansikts­mask på kor­rekt sätt

Coro­nablin­kern med­de­lar om expo­ne­ring för viru­set, vad ska jag göra?

Gör så här om du har sym­tom på tyder på coronaviruset

Om du har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set, stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss elektro­niskt eller per tele­fon! Kom inte till Soi­tes verk­sam­hets­stäl­le utan att kon­tak­ta oss först.

Du kan kon­tak­ta oss elektro­niskt genom att fyl­la i sym­tom­be­döm­ning­en för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på omaolo.fi. Om dina sym­tom krä­ver det kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid till dri­ve-in-test­sta­tio­nen via Omaolo-tjäns­ten. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest.

Gör en sym­tom­be­döm­ning i Omaolo-tjänsten

Eller ring oss:

Du kan ock­så ringa oss och en yrkes­ut­bil­dad per­son i Soi­te bedö­mer då ditt vård­be­hov. Vid behov ber vi dig kom­ma till mot­tag­ning­en och till ett coronavirustest.

Vux­na, över 16-åring­ar som insjuknat:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret tfn 06 828 7499

Num­ret kan ring­as var­je dag kl. 8–16.

Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, ring:

Soi­tes sam­jour
tfn 116 117

Under 16 år gam­la som insjuknat:

Soi­tes barna­kut
tfn 06 826 4444

Öppen dyg­net runt 24/7

Prov­tag­ning

Coro­na­vi­rus­prov tas i Kar­le­by vid infek­tions­mot­tag­ning­en, vid sam­jou­ren och på barna­ku­ten. I lands­or­ten tas prov vid infek­tions­mot­tag­ning­ar­na vid Tunk­ka­ri och Kan­nus häl­so­sta­tio­ner.

Länk: Coro­na­mot­tag­ning­ar­na

Län­kar:

Egen­vårds­an­vis­ning­ar

Lätt­läst om coronaviruset

Risk­grup­per för all­var­lig coronavirussjukdom

Anvis­ning­ar för barn som hör till risk­grup­per­na för coronavirus

Rekom­men­da­tion för med­bor­ga­re om att använ­da ansikts­mas­ker (THL)

Det är vik­tigt att äld­re per­so­ner inte smit­tas av coro­na­vi­ru­set – väl­må­en­de och funk­tions­för­må­ga ock­så betydelsefullt

”Anvis­ning­ar för äld­re per­so­ner och and­ra riskgrupper”

Coro­na­vi­ru­san­vis­ning­ar till utbild­nings­vä­sen­de­na i Soi­tes område

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier