Gör så här

Hur kan coro­na­vi­ru­set för­byg­gas? (THL)

Gör så här om du har symp­tom på coro­na­vi­ru­set

Om du har ens lindriga symptom som passar in på coronaviruset, stanna hemma och kontakta oss!
Ring oss och en yrkesutbildad person i Soite bedömer ditt vårdbehov. Vid behov ber vi dig komma till mottagningen och till ett coronavirustest. Om du har lindriga symptom kan du i lugn och ro vara sjuk hemma och följa egenvårdsanvisningarna.

Gör en bedömning av symptomen i Omaolo-tjänsten.

Använd coronaguiden för att bedöma hur sannolikt det är att du smittats av coronaviruset

Länk: Soites informationspaket om coronavirus (pdf)

Om misstänker att du smittats med coronaviruset, kom inte in i Soites verksamhetsställen, utan ring oss först.

Råd­giv­nings­te­le­fon för frå­gor gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set tfn 06 828 7499

Numret kan ringas varje dag kl. 8–16

Utan­för tele­fon­ti­den, ta kon­takt på föl­jan­de sätt:

Vuxna, över 15 år gamla som insjuknat:
Soites samjour
tfn 06 826 4500
utanför tjänstetiden

Under 16 år gamla som insjuknat:
Soites barnakut
tfn 06 826 4444
dagligen 24/7

Prov­tag­ning

Coronavirusprov tas i Karleby vid Soites coronaviruspoliklinik, i samjouren och i barnakuten. Ute i landsorten tas prov vid infektionsmottagningarna vid Tunkkari och Kannus hälsostationer.

Alla förkylningspatienter som behöver komma för ett besök till mottagning vårdas vid infektionsmottagningarna. I Karleby vårdas dessa patienter på coronapolikliniken och landsortens patienter vårdas på infektionsmottagningen i Kannus eller Vetil (Dunkars). Kronobyborna vårdas antingen i Karleby eller i Vetil (Dunkars). Om hemvården räcker, kan man vara sjuk hemma och behöver inte gå på test.

Län­kar:

Lätt­läst om coro­na­vi­ru­set

Risk­grup­per när det gäl­ler all­var­lig coro­na­vi­rus­sjuk­dom (läng­re ner på sidan)

Anvis­ning­ar för barn som hör till risk­grup­per­na för coro­na­vi­rus

Det är vik­tigt att äld­re per­so­ner inte smit­tas av coro­na­vi­ru­set – väl­må­en­de och funk­tions­för­må­ga ock­så bety­del­se­fullt

”Ikään­ty­ne­et – ohjei­ta yli 70-vuo­ti­ail­le” (Äld­re — anvis­ning­ar för över 70-åring­ar)

Sociala medier