omaolo.fi Vaccinationer

Gör så här

Hur kan coro­na­vi­ru­set för­byg­gas? (THL)

De regi­o­na­la rekommendationerna

Instruk­tion gäl­lan­de coro­na­vi­rus­test­ning för bild­nings­vä­sen och för bar­nens vårdnadshavare

När ska man gå på coronavirusprovtagning?

Om du har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set, stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss elektro­niskt eller per tele­fon! Kom inte till Soi­tes verk­sam­hets­stäl­le utan att kon­tak­ta oss först.

Ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner bor­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de endast har myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set. Per­so­ner som fått två vac­cin­do­ser tes­tas om sym­to­men är kraf­ti­ga, om per­so­nen expo­ne­rats i bety­dan­de grad för coro­na­vi­ru­set eller om per­so­nen arbe­tar inom soci­al- eller häl­so­vår­den. Soi­te föl­jer THL:s natio­nel­la instruk­tio­ner i frå­ga om coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Coro­na­prov­tag­ning är dock fort­fa­ran­de till­gäng­lig för alla som har sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och alla som miss­tänks ha en coronavirussmitta.

Barn behö­ver inte läng­re tes­tas om de har en lind­rig för­kyl­ning. Test rekom­men­de­ras för under 12 år gam­la barn om de har sym­tom och det har kon­sta­te­rats att de expo­ne­rats för en smit­ta samt om någon famil­je­med­lem som är över 16 år gam­mal inte ännu har full­stän­digt vac­ci­na­tions­skydd. Ett barn kan ock­så hän­vi­sas till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning uti­från läkarbedömning.

Du kan kon­tak­ta oss elektro­niskt genom att fyl­la i sym­tom­be­döm­ning­en för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på omaolo.fi. Om dina sym­tom krä­ver det kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid till dri­ve-in-test­sta­tio­nen via Omaolo-tjäns­ten. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest.

Län­kar:

Egen­vårds­an­vis­ning­ar

Lätt­läst om coronaviruset

Risk­grup­per för all­var­lig coronavirussjukdom

Anvis­ning­ar för barn som hör till risk­grup­per­na för coronavirus

Rekom­men­da­tion för med­bor­ga­re om att använ­da ansikts­mas­ker (THL)

Det är vik­tigt att äld­re per­so­ner inte smit­tas av coro­na­vi­ru­set – väl­må­en­de och funk­tions­för­må­ga ock­så betydelsefullt

”Anvis­ning­ar för äld­re per­so­ner och and­ra riskgrupper”

Coro­na­vi­ru­san­vis­ning­ar till utbild­nings­vä­sen­de­na i Soi­tes område

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier