omaolo.fi

Gör så här

Hur kan coronaviruset förbyggas? (THL)

En rekommendation om att använda ansiktsmask i Soites område

Anvisning: Så här använder du en ansiktsmask på korrekt sätt

Coronablinkern meddelar om exponering för viruset, vad ska jag göra?

Gör så här om du har sym­tom på tyder på coronaviruset

Om du har ens lindriga symtom som passar in på coronaviruset, stanna hemma och kontakta oss elektroniskt eller per telefon! Kom inte till Soites verksamhetsställe utan att kontakta oss först.

Du kan kontakta oss elektroniskt genom att fylla i symtombedömningen för coronavirusinfektion på omaolo.fi. Om dina symtom kräver det kan dina kontaktuppgifter förmedlas till Soite. Alternativt kan du själv beställa tid till drive-in-teststationen via Omaolo-tjänsten. Länken för tidsbeställning erbjuds efter att du fyllt i symtombedömningen, ifall dina symtom förutsätter ett coronavirustest.

Gör en sym­tom­be­döm­ning i Omaolo-tjänsten

Eller ring oss:

Du kan också ringa oss och en yrkesutbildad person i Soite bedömer då ditt vårdbehov. Vid behov ber vi dig komma till mottagningen och till ett coronavirustest.

Vuxna, över 16-åringar som insjuknat:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret tfn 06 828 7499

Numret kan ringas vardagar kl. 8–17 och under veckosluteten kl. 8-16.

Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, ring:

Soi­tes sam­jour
tfn 06 828 4500

Under 16 år gamla som insjuknat:

Soi­tes barna­kut
tfn 06 826 4444

Öppen dygnet runt 24/7

Prov­tag­ning

Coronavirusprov tas i Karleby vid infektionsmottagningen, vid samjouren och på barnakuten. I landsorten tas prov vid infektionsmottagningarna vid Tunkkari och Kannus hälsostationer.

Länk: Coronamottagningarna

Län­kar:

Egen­vårds­an­vis­ning­ar

Lätt­läst om coronaviruset

Risk­grup­per för all­var­lig coronavirussjukdom

Anvis­ning­ar för barn som hör till risk­grup­per­na för coronavirus

Rekom­men­da­tion för med­bor­ga­re om att använ­da ansikts­mas­ker (THL)

Det är vik­tigt att äld­re per­so­ner inte smit­tas av coro­na­vi­ru­set – väl­må­en­de och funk­tions­för­må­ga ock­så betydelsefullt

”Anvis­ning­ar för äld­re per­so­ner och and­ra riskgrupper”

Coro­na­vi­ru­san­vis­ning­ar till utbild­nings­vä­sen­de­na i Soi­tes område

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier