omaolo.fi Vaccinationer

Om du miss­tän­ker smit­ta, gör så här

Om du inte har någ­ra under­lig­gan­de sjuk­do­mar och har lind­ri­ga luft­vägs­sym­tom och ditt all­män­till­stånd är gott behö­ver du van­ligt­vis inte kon­tak­ta häl­so- och sjuk­vår­den eller upp­sö­ka häl­so- och sjuk­vår­dens coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Vi rekom­men­de­rar att du fri­vil­ligt und­vi­ker kon­takt med and­ra än de som bor i sam­ma hus­håll i minst fem dygns tid.

Hem­test­ning

Om du vill kan du kan göra ett hem­test. Vi rekom­men­de­rar hem­test­ning för alla med sym­tom på en luft­vägs­in­fek­tion, t.ex. feber, snu­va eller hos­ta. Anti­gen-hem­tes­ter för coro­na­vi­ru­set iden­ti­fi­e­rar inte nöd­vän­digt­vis omikronva­ri­an­ten lika lätt som tidi­ga­re vari­an­ter och vi rekom­men­de­rar där­för att hem­testet upp­re­pas efter någ­ra dagar om sym­to­men på luft­vägs­in­fek­tion fortsätter.

Hem­tes­ter är till­för­lit­li­ga ock­så vid test­ning av barn. Hem­tes­ter är till­för­lit­li­ga­re om testet upp­re­pas fle­ra dagar efter varand­ra eller med 2–3 dagars mellanrum.

På Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL:s webb­plats finns mer infor­ma­tion om hem­tes­ter.

På THL:s webb­plats finns dess­utom hem­test­nings­an­vis­ning­ar för sko­le­le­ver, stu­de­ran­de och per­so­nal i sko­lor och läro­in­rätt­ning­ar.

Nega­tivt resul­tat av ett hemtest

Om du har sym­tom är det vik­tigt att du und­vi­ker kon­takt med and­ra per­so­ner i minst fem dygn, även om hem­testet är nega­tivt. Om sym­to­men fort­sät­ter läng­re än tre dygn rekom­men­de­rar vi att du und­vi­ker kon­tak­ter tills du varit sym­tom­fri i minst två dygn.

Posi­tivt testre­sul­tat av ett hemtest

Om hem­testet visar posi­tivt resul­tat behö­ver resul­ta­tet van­ligt­vis inte bekräf­tas med ett test som utförs inom häl­so- och sjuk­vår­den. Länk: Bedöm­ning av blod­propps­risk för en per­son som har coro­na­vi­rus­sjuk­do­men.

Oav­sett sym­tom­bil­den mås­te man för­hål­la sig lika­dant till ett posi­tivt hem­testre­sul­tat som till ett posi­tivt resul­tat som fåtts med ett offi­ci­ellt test.

Om du bor i sam­ma hus­håll med en per­son som har fått ett posi­tivt resul­tat av ett coro­na­vi­rus­test (hem­test eller labo­ra­to­ri­e­ve­ri­fi­e­rat)

Berät­ta för män­ni­skor som du har haft nära kon­takt med att du bli­vit sjuk. Be de som expo­ne­rats att und­vi­ka kon­takt med and­ra fri­vil­ligt i fem dygn från det att ni senast träf­fa­des, att använ­da ansikts­mask och iakt­ta god hand­hy­gi­en när de träf­far and­ra män­ni­skor. Man kan bör­ja smit­ta så tidigt som två dagar innan sym­to­men börjar.

När ska jag upp­sö­ka Soi­te för coronavirustestning?

Vux­na

Ett posi­tivt hem­testre­sul­tat kan bekräf­tas inom häl­so- och sjuk­vår­den om:

Kon­tak­ta all­tid Soi­te utan dröjs­mål om ditt till­stånd krä­ver det.

Tids­bok­ning till coronavirusprovtagning

Under 12 år gam­la barn

Om ett barn som är under 12 år gam­malt har lind­ri­ga infek­tions­sym­tom kan man föl­ja med dem hem­ma utan coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Sym­to­men är lind­ri­ga om bar­net är piggt och orkar leka och hål­la på även om hen har snu­va, hos­ta och feber.

Bar­net bör und­vi­ka kon­tak­ter utan­för famil­jen tills sym­to­men lind­rats avse­värt. Om sym­to­men bör­jar klart gå över under det att man föl­jer med dem, behö­ver man inte gå på coronaprovtagning.

Ett coro­na­vi­rus­test i Soi­te är moti­ve­rat i frå­ga om ett under 12 år gam­malt barn om hen har sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set och bar­nets sym­tom krä­ver läkar­be­döm­ning (och ett coro­na­vi­rus­test uti­från läkar­be­döm­ning­en).

Över 12 år gam­la barn och ungdomar

Ett coro­na­vi­rus­test i Soi­te är moti­ve­rat i frå­ga om ett över 12 år gam­malt barn om hen har sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set och hen hör till en risk­grupp för all­var­lig coro­na­vi­rus­sjuk­dom.

Tids­bok­ning för under 16 år gam­la personer:

Bar­net eller den unga kan åter­vän­da till små­barnspe­da­go­gi­ken eller sko­lan när hen är klart på bätt­rings­vä­gen och sym­to­men hål­ler på att lind­ras. Lik­som vid and­ra virus­in­fek­tio­ner sjun­ker coro­na­vi­ru­sets smitt­sam­het snabbt efter att sym­to­men bör­jat. Bar­net kan ha s.k. eftersnu­va eller efter­hos­ta en lång tid efter en luftvägsinfektion.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier