Gör så här

Hur kan coronaviruset förbyggas? (THL)

Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker (THL)

Anvisning: Så här använder du en ansiktsmask på korrekt sätt

Gör så här om du har symp­tom på coro­na­vi­ru­set

Om du har ens lindriga symptom som passar in på coronaviruset, stanna hemma och kontakta oss!
Ring oss och en yrkesutbildad person i Soite bedömer ditt vårdbehov. Vid behov ber vi dig komma till mottagningen och till ett coronavirustest. Om du har lindriga symptom kan du i lugn och ro vara sjuk hemma och följa egenvårdsanvisningarna.

Gör en bedömning av symptomen i Omaolo-tjänsten.

Använd coronaguiden för att bedöma hur sannolikt det är att du smittats av coronaviruset

Länk: Soites informationspaket om coronavirus (pdf)

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset, kom inte in i Soites verksamhetsställen, utan ring oss först.

Vuxna, över 16-åringar som insjuknat:

Råd­giv­nings­te­le­fon för frå­gor gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set tfn 06 828 7499

Numret kan ringas vardagar kl. 8–17 och under veckoslutet kl. 8-16.

Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, ring:

Soi­tes sam­jour
tfn 06 828 4500

Under 16 år gamla som insjuknat:

Soi­tes barna­kut
tfn 06 826 4444

Öppen dygnet runt 24/7

Prov­tag­ning

Coronavirusprov tas i Karleby vid infektionsmottagningen, vid samjouren och på barnakuten. I landsorten tas prov vid infektionsmottagningarna vid Tunkkari och Kannus hälsostationer.

Län­kar:

Lätt­läst om coro­na­vi­ru­set

Risk­grup­per för all­var­lig coro­na­vi­rus­sjuk­dom

Anvis­ning­ar för barn som hör till risk­grup­per­na för coro­na­vi­rus

Det är vik­tigt att äld­re per­so­ner inte smit­tas av coro­na­vi­ru­set – väl­må­en­de och funk­tions­för­må­ga ock­så bety­del­se­fullt

”Anvis­ning­ar för äld­re per­so­ner och and­ra risk­grup­per”

Coro­na­vi­ru­san­vis­ning­ar till utbild­nings­vä­sen­de­na i Soi­tes områ­de

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier