omaolo.fi Vaccinationer
02.12.2021

Häl­so­kon­trol­ler och coro­na­vi­rus­prov­tag­ning i Soi­tes områ­de för per­so­ner som kom­mer från Afri­kans­ka kontinenten

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Vänst­ra och Inre Fin­land (på fins­ka) har för­ord­nat per­so­ner som anlän­der från vis­sa län­der i söd­ra Afri­ka att del­ta i en obli­ga­to­risk häl­so­kon­troll. Ett covid-19-prov kan tas i sam­band med kon­trol­len. För­ord­nan­det om att del­ta i en obli­ga­to­risk häl­so­kon­troll gäl­ler per­so­ner som under de senas­te 14 dyg­nen har vis­tats i någon av de föl­jan­de länderna:

  • Sydafrika
  • Namibia
  • Botswana
  • Zimbabwe
  • Lesotho
  • Eswatini (Swaziland)
  • Moçambique
  • Malawi

THL upp­da­te­rar för­teck­ning­en över län­der­na allt eftersom den får ny infor­ma­tion. För­ord­nan­det om att genom­gå en häl­so­kon­troll gäl­ler inte barn under 6 år.

Per­so­ner som rest i ovan­nämn­da län­der bör kon­tak­ta Soi­tes coro­naråd­giv­ning tfn 06 828 7499 för att söka sig till häl­so­kon­troll och coro­na­prov­tag­ning genast när de åter­vänt till Finland.

Vi rekom­men­de­rar dess­utom att alla som reser utan­för Fin­land använ­der FINENTRY-tjäns­ten vid ankomst till Finland.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier