omaolo.fi Vaccinationer
28.05.2021

Den natio­nel­la hybridstra­te­gins inver­kan på Soi­tes regi­o­na­la coro­na­vi­ru­san­vis­ning­ar — 3 nya smittor

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade ett extra möte fre­dag 28.5.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min, sär­skilt med tan­ke på den natio­nel­la hybridstra­te­gin. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na änd­ras 2.6.2021 så att begräns­ning­en gäl­lan­de sam­man­koms­ter är inom­hus högst 10 per­so­ner och utom­hus 20 per­so­ner. Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

Ökning­en av anta­let coro­na­vi­russmit­tor har sak­tats av i Soi­tes områ­de, men läget är fort­fa­ran­de all­var­ligt. Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är nu 182/100 000 invå­na­re under 14 dagar i hela Soi­tes områ­de. Störs­ta delen av smit­tor­na kon­sta­te­ras hos per­so­ner som redan är i karan­tän, men det före­kom­mer ock­så fort­fa­ran­de smit­tor utan­för karan­tän. Coro­na­vi­russmit­tor­na kan spå­ras med 80 pro­cents säker­het. Två pati­en­ter som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

1,2 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. Vid ana­lys av coro­na­vi­rus­prov har de senas­te provsva­ren visat sig vara av den Indis­ka vari­an­ten. Det är myc­ket san­no­likt att alla smit­tor i den omfat­tan­de smitt­ked­jan är orsa­ka­de av den Indis­ka vari­an­ten. Virusmu­ta­tio­nen är sär­skilt smitt­sam och det är ytterst vik­tigt att var och en föl­jer rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de sam­man­koms­ter och hygi­enan­vis­ning­ar­na i frå­ga om före­byg­gan­det av coro­na­vi­russmit­tor omsorgsfullt.

Fin­lands rege­ring utfär­da­de 27.5.2021 ett prin­cip­be­slut om upp­da­te­ring av hand­lings­pla­nen för hybridstra­te­gin. Syf­tet med den upp­da­te­ra­de hand­lings­pla­nen är att hål­la epi­de­mins utveck­ling i Fin­land under kon­troll till dess att vac­ci­na­tions­täck­ning­en är till­räck­lig och ris­ken för att epi­de­min acce­le­re­rar på nytt har mins­kat avse­värt. Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la covid-19 myn­dig­hets­grupp hade ett möte för att gå ige­nom rekom­men­da­tio­ner­na i Soi­tes områ­de ur hybridstra­te­gins syn­vin­kel. Myn­dig­hets­grup­pen gjor­de änd­ring­ar och kom­plet­te­ring­ar i rekom­men­da­tio­ner­na och de gäl­ler från och med 2.6.2021. Änd­ring­ar­na och kom­plet­te­ring­ar­na är:

  • begränsning gällande sammankomster inomhus högst 10 personer
  • begränsning gällande sammankomster utomhus högst 20 personer
  • hobbyverksamhet: seriematcher kan spelas utan publik. De regionala begränsningarna gällande sammankomster och hygienanvisningarna ska beaktas

De nya rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler 2.6 – 15.6.2021. I övrigt för­blir de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na oför­änd­ra­de. Regi­on­för­valt­nings­ver­ket (RFV) kom­mer att fat­ta sitt beslut om begräns­ning­ar gäl­lan­de sam­man­koms­ter inom den när­mas­te fram­ti­den. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/. Rekom­men­da­tio­ner och begräns­ning­ar behövs för att sprid­ning­en av epi­de­min ska kun­na hej­das, för att tryg­ga häl­so- och sjuk­vår­dens bär­kraft och fram­för allt för att hål­la män­ni­skor­na friska.

Den regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen för covid-19 har ett egent­ligt möte föl­jan­de gång ons­dag 2.6.2021.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Två av smit­tor­na hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan i områ­det och de smit­ta­de var redan i karan­tän. En av smit­tor­na har kon­sta­te­rats vid gränskontroll.

Den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/.  

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier